budgetdebatt i tinget i dagarna tre

Publicerat: 12 november, 2008 i Uncategorized

Sitter på lagtinget i dagarna tre från morgon till kväll, jag har lämnat in några motioner, du hittar dom här :
Passagerar avgift
Flera rederier som anlöper landskapet idag gör det endast för att ha möjlighet att idka skattefri försäljning. Resandeströmmen går Åland förbi och det landbaserade näringslivet får liten eller ingen fördel av detta, tvärtom så omges landskapet av en skattegräns som är problematisk. Dessutom innebär skattesubventionen att fartygen konkurrerar med den landbaserade turismen på mycket förmånligare villkor.
För att den landbaserade näringen, främst turistnäringen, skall kunna ta del av de fördelar som skatteundantaget ger så föreslås att LL om resandeavgift revideras så att en avgift kan tas ut för alla passagerare, även de som transiteras via åländsk hamn. För de passagerare som stiger i land och övernattar minst en natt skulle avgiften avlyftas. Medlen som inflyter skulle bilda en fond ur vilken medel kan tas för olika satsningar inom den landbaserade turismen. Investeringar och/eller understöd av verksamheter som rederier själva gör på landbacken skulle också vara avdragsgilla inom systemet för resandeavgift så att rederierna skulle uppmuntras att investera i destinationen Åland och i förlängningen bli intresserade att i större utsträckning sälja Åland som resmål, inte bara som hållplats.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att ett tillägg fogas till allmänna motiveringen under rubriken NÄRINGAR, Sjöfarten: "Landskapsregeringen kommer under året till lagtinget med en framställning om ändring av LL om resandeavgift"

TV-licens
Sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet

Landskapsregeringen föreslår att avgiften för innehav av TV-mottagare höjs till 220 EUR. Intäkterna från avgiften för TV-mottagare används i huvudsak till radioproduktion vilket inte kan anses som en ärlig och hållbar avgiftspolitik från samhällets sida. Medborgare som innehar TV-mottagare tvingas betala en oskäligt hög avgift för att finansiera Ålands radios produktion, utan att ha möjlighet att välja bort den delen av utbudet. Medborgare som inte innehar TV-mottagare lyssnar däremot gratis på Ålands radio.
Landskapsregeringen har under 2008 tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att bl.a. se över behovet av ändringar i landskapslagen om rundradioverksamhet samt finansieringsformen för public service verksamheten. Undertecknade anser att en avgiftshöjning inte skall ske förrän arbetsgruppen kommit med sitt betänkande till landskapsregeringen och lagtinget tagit ställning till finansieringen.
Ålands radios budget bör inte ökas ytterligare förrän man långsiktigt slagit fast verksamhetens omfattning och inriktning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi
att anslaget under moment 33.05.60 minskas med 169.000 EUR samt att första stycket i motiveringen, förutom första meningen, strykes.

Upphovsrättskostnader
Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet

Ålands Radio och TV Ab finansieras med ”tv-avgifter” som betalas av de som innehar en tv-mottagare. I avgiften borde det därför ingå samtliga kostnader för produktion, utsändning och återutsändning av radio och TV som Åland Radio och TV ab har, även upphovsrättskostnader. Andra aktörer på mediemarknaden betalar själv sina upphovsrättskostnader och får dem inte ersatta av skattebetalarna, sålunda snedvrids konkurrensen eftersom det inte erbjuds till alla mediabolag i landskapet och därigenom torde detta strida mot EU:s principer om likabehandling.

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

1. att anslaget under moment 43.05.62 utgår samt
2. att sista meningen i första stycket i motiveringen under moment 43.05.60 ersätts med följande ”Momentet avser även ersättningar för alla upphovsrättskostnader som bolaget har.”

Privatisera mera
Sänkning av anslaget under moment 45.52.20 Naturreservat – verksamhetsutgifter (VR)

Landskapsregeringen har i moment 45.52.20 för avsikt att stabilisera anställningsförhållandena för den berörda personalen genom att teckna fortlöpande arbetsavtal och samtidigt minska andelen säsongsanställda. De tjänster som avses under momentet torde kunna upphandlas av privata entreprenörer vilket säkerligen skulle effektivisera verksamheten. Dessutom kunde dylika tjänster utgöra en viktig bas och ett komplement för småföretagare i t.ex. fastighetsskötarbranschen i skärgården. Landskapsregeringen bör upphandla dessa tjänster under året och sålunda kan anslaget under momentet minskas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi
att anslaget under moment 45.52.20 minskas med 50.000 EUR samt att sista meningen i motiveringen ersätts med följande: ”Landskapsregeringen utreder under året möjligheten att upphandla dessa tjänster av privata företagare och återkommer med resultatet i tilläggsbudget” samt att tjänsterna i tablån för 2009 utgår.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s