Temporärt tilläggsstöd

Publicerat: 26 mars, 2020 i Personligt

Här kan du läsa eller titta på det jag sa idag i lagtinget om lagen om temporärt tilläggsstöd.

Landskapsregeringen föreslår alltså att en landskapslag om temporärt tilläggsstöd för den som lyfter arbetslöshetsförmåner antas till följd av Finlands beslut att den 16.3.2020 försätta landet i undantagsförhållande.

Förslaget medför att den som lyfter en arbetslöshetsförmån för tiden 1 april – 30 juni 2020 även skulle kunna lyfta ett tilläggsstöd om 30 euro per dag (fem dagar/vecka) för samma tidsperiod.

Huvudsyftet med lagen är som jag berättade i mitt anförande igår att trygga de stora kommande permitterade människornas grundläggande behov under de kommande tre månaderna,

samt att underlätta för företagen att ta beslutet att permittera, utan att försätta sin personal i en ekonomisk osäker och ohållbar situation. 

Genom att ta det tunga beslutet att permittera minskar företagen sin kostnadsmassa och kan förhoppningsvis överleva/övervintra under denna tid av undantagsförhållande så att de så snart som bara är möjligt kan återgå till det normala och åter börja betala personalen den lön de är värda.

I korthet går lagen ut på att vi ger alla personer med grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd under april-juni ett extra tillägg om 30euro/dag

Viktig att komma ihåg att det ges till personer med det svagaste skyddsnätet i denna extraordinära situation,  alltså till en person som är

 • arbetslös arbetssökande som inte uppfyller arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning eller som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden
 • Nya på arbetsmarknaden som inte har hunnit sätta sig in i arbetslöshetskassornas verksamhet
 • Och alla de som nu blir permitterade och som avvaktar på att få återgå till sina arbeten, för just nu finns inga andra arbeten att söka.

– Jag vet att det finns frågetecken om den här lagen behandlar alla personer som är berättigade till grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd jämlikt. Svaret på den frågan, anser jag som föredragande minister, att är: JA

– Landskapets lagstiftningsbehörighet gäller den gruppen som får grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Vi bedömer att vi inte kan reglera dem som omfattas av rikslagsstiftning, alltså de som får arbetslöshetsdagpenning i form av inkomstrelaterad dagpenning ifrån sin a-kassa.

Viktig att komma ihåg är också att det här är:

– Det är en temporär insats under tre månader april-maj- juni i en exceptionell tid i där landet och Åland är i undantagsförhållande. Sist det inträffade var nationen i krig.

– En ytterligare viktig sak för landskapsregeringen, förutom att hjälpa människor i kris med den här lagen . Är att i det här akuta läget vi befinner oss i, nu när konsumtionen avstannat och många butiker, restauranger och tjänsteföretag lider stora förluster, så är det här stödet är ett av det snabbaste sättet att få ut pengar och med det köpkraft i samhället. Speciellt till den grupp som verkligen behöver det, till de arbetslösa och permitterade. 

– Den här insatsen lättar även på kommunernas arbetsbörda i de fall personerna annars skulle tvingas söka socialt utkomststöd, med allt vad det innebär, i utredningar och tid. Så indirekt är det här stödet även ett stöd till kommunerna, även finansiellt.

– Skyddsnätet finns fortfarande kvar om det behövs genom kommunernas sociala verksamhet, men på detta sätt är det färre som behöver söka sig till socialkanslierna.

– Ett ytterligare viktigt syfte med den här lagen är att många företag måste snabbt sänka sina kostnader för att överleva. Det här minskar tröskeln för dem och ökar möjligheterna att starta upp igen i ett bättre läge när förhoppningsvis tiderna förändrats  och vardagen återkommit.

– Ingen arbetstagare får mindre stöd genom förslaget! Vissa får lite mindre höjning om tillägget kombineras med t.ex. bostadsbidrag.

Avslutningsvis. Det här är alltså en insats för att rädda så många jobb som det bara är möjligt, allas jobb, inklusive de a-kassa anslutna

– Det här är en insats för att hålla ekonomin rullande – injicera mycket kapital snabbt i det åländska samhället och det här är ett temporärt tillägsstödet, som förhoppningsvis aldrig skall behöva användas igen,

Och min starka uppmaning som jag sa igår gäller fortfarande, till alla er som är med i en a-kassa Lämna den inte för denna tillfälliga lag. Blir den här situationen långvarig är din a-kassa värdefull.

Och till sist, eftersom det här är en budgetlag så sker laggranskningen i efterhand och om det visar sig att vi gjort något fel, och laggranskningen underkänner lagen eller delar av den. Så får vi helt enkelt göra om och göra rätt. 

Det som då kommer ske är att vi INTE kommer återkräva något av någon utan i så fall ge i efterskott det som den rättmätige har rätt till.

– Nu finns ingen tid för missunnsamhet, avundsjuka, bitterhet. Tid för att kämpa tillsammans, göra allt vi kan för att rädda arbetsplatser. Ingen får det sämre med detta, men några personer får det lite lättare.

Mitt anförande i lagtinget

Publicerat: 25 mars, 2020 i Personligt

Idag höll jag ett anförande i lagtinget om vår tilläggsbudget ”Starka Tillsammans – Första Hjälpen” Du kan titta/lyssna på det anförandet här.

Första Hjälpen

Publicerat: 24 mars, 2020 i Personligt

För en dryg vecka sedan kontaktade Ålands Landskapsregering, Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland och representanter ifrån de tre åländska bankerna (”Aktionsgruppen”) för att diskutera de akuta likviditetsåtgärder som behövs just nu för att företag inte skall gå i likviditetskonkurs.

När arbetet inleddes visste vi inte vad finska regeringen skulle komma med för stödpaket, men vi visste att vi måste agera snabbt och göra det vi kan göra, själva.

Som du säkert vet är fördelningen delad över de instrument som hanterar näringslivet på Åland. Skatter, arbetslagstiftning, kollektivavtal, arbetstid, semester, lönegarantier etc styrs över och bestäms från Finland emedan vi har andra instrument att använda. I fredags höll finska regeringen en presskonferens och berättade ungefär vad de avser göra, i korthet är det, det här:

Finländska regeringens stödpaket till företag 20.3.2020

 • En 400-miljoners tilläggsbudget
 • Finlands bank emitterar företagscertifikat
 • Uppskov av pensionsbetalningar
 • Arbetspensionsavgifterna sänks tillfälligt 
 • Totalt 50 miljarder euro i insatser
 • Människors utkomstmöjligheter, alla ska ha rätt till arbetslöshetsersättning, även små/enmansföretagare (utan krav på nedläggning) och karenstiderna i permitteringar förändras
 • förlängning av tiden för skattedeklarationer
 • att skatteförvaltningen avstår från att ta ut förseningsavgift för skattebetalningar
 • olika betalningsarrangemang vid skattebetalningar.

Eftersom det krävs lagstiftning även i Finland för att flera av dessa åtgärder skall börja gälla har vi ännu inte hunnit/kunnat analysera alla delar i detalj. Men kontentan är att vi tycker deras paket ser lovande ut, i en tid av ovisshet, men mer behöver göras. Både där och här.

Vad gör då landskapsregeringen och den så kallade ”aktionsgruppen”?
Det alla direkt var rörande överens om är att denna situation är extrem och att konsekvenserna kan bli förödande för många företag, personer och för landskapet som helhet.

Det alla också var överens om är att kostnaderna för företagen måste minska. Direkt och drastiskt. Så vi uppmanade alla företagare som drabbats direkt eller indirekt av konsekvenserna av corona-viruset att se över alla sina omkostnader. Snabba åtgärder som exempelvis dessa behöver göras:

 • Begär uppskov på alla utgående fakturor.
 • Begär uppskov på amorteringar.
 • Förhandla om avtal med leverantörer, hyresvärdar och banker 
 • Se över personalen, permittera eller deltidspermittera de som har lite att göra.

En av de största kostnaderna och tillgångarna i ett företag är personalen och eftersom de flesta företag på Åland ser sin personal som en del av sina familjemedlemmar kan också den känslan påverka företagaren att inte vidta de åtgärder som en sådan här situationen kräver. Alltså att använda det drastiska verktyget som finns, varsel och sedan permittering.

Företagen vill helt enkelt sin personal det bästa och inser att en permittering som resulterar i att inkomsterna drastiskt minskar och ersätts av en ersättning ifrån AMS på ca €600/månad (före skatt) är en för stor förändring, för någon man tycker mycket om och värnar. Vilket då kan resultera i att man väntar för länge att vidta denna åtgärd.

Därför var regeringens första förslag att vi tillfälligt i tre månader skulle höjda den ersättning som betalas ut ifrån AMS till de personer som företagen tvingas permittera. Så att företagaren vågar ta det beslutet utan stora konsekvenser för sina anställda.

Människor måste känna en trygghet i att de inte hamnar i en ekonomisk kris i den här situationen utan kan fortsätta betala sina räntor, hyror, mat, förnödenheter och leva sina liv så vanligt som det bara är möjligt. Det är viktigt för regeringen, men det är även oerhört viktigt för företagen. Målsättningen och förhoppningen är givetvis att vi så snart som möjligt ska komma tillbaka till vardagen, till arbetet och till livet.

Lagberedningen håller som bäst på att ta fram ett lagförslag om ett temporärt tilläggsstöd med anledning av det undantagsförhållande som pågår och som vi skall lägga som en budgetlag tillsammans med tilläggsbudgeten.

Men den åtgärden räcker inte. Kostnaderna slutar inte komma bara för att landet sätts i beredskapsläge. Därför insåg vi direkt också att ett stöd till personerna som drabbas inte är tillräckligt.  Även lån, garantier och bidrag kommer att behövas för företagen. Sålunda har vi lanserat ett förslag som bygger på att vi litar på företagen och att vi vill att sunda, livskraftiga företag så fort som möjligt skall komma upp på banan igen när verkligheten återgått till det normala. 

Det som kommer att tas beslut om den här veckan handlar om en process där företagare kan ansöka om ett likviditetslån via sin bank. Banken och företaget kommer garantera 20 procent av beloppet och landskapsregeringen och Finnvera de resterande 80 procenten.

Alla som banken bedömer att ha vidtagit nödvändiga åtgärder, är livskraftiga och kan påvisa att de har eller kommer få likviditetsproblem de kommande månaderna, kommer även bli aktuella för ett likviditetsstöd som motsvarar 20 % av det ansökta lånebeloppet. 

Det stödet betalas sedan ut av landskapsregeringen före Finnvera har återkommit med sitt beslut. Stödet är ett såkallat ”de minimis stöd” och baserar sig på stödprinciper som arbetats fram i brådskande ordning och kommer antas under dagen.

Från och med i måndags har Åland Näringsliv, Företagarna på Åland och Visit Åland inrätta en, i första hand, digital ”sambandscentral” för att hjälpa företagare i den här processen. Det de gör är en initial hjälp med att förbereda sig inför mötet med banken. 

I den processen är det viktigt att några handlingar förbereds och att företaget genomlyser sin egen verksamhet. För att erhålla stödet behöver företaget ta fram följande dokument och vidta vissa åtgärder:

1. Visa att man är ett livskraftigt företag

 • Preliminärt resultat per 31.12.2019 (senaste möjliga)
 • Senast fastställda bokslut (2018 eller vilken period man nu har)

2. Nulägesbeskrivning (fritt formulerad)

 • Hur har krisen påverkar dig?
 • Vilken situation är företaget i just nu.

3. Handlingplan för de åtgärder man vidtagit nu (fritt formulerad)

 • Vilka kostnader har du skalat ner/tagit bort? (Personal, hyror, leverantörer t.ex.)
 • Hur mycket har kostnaderna reducerats med dessa åtgärder?

4. Prognos på 2020 (så bra du nu kan)

 • Uppskattad omsättning
 • Uppskattade personalkostnader
 • Uppskattade kostnader för varu-/tjänsteinköp
 • Uppskattade övriga rörliga kostnader
 • Uppskattade övriga fasta kostnader
 • Uppskattat resultat

Du kan inleda din ansökan här>>

Den här ”Första Hjälpen” är tidsbegränsad och man kommer att ha tid på sig till 30.6.2020 att ansöka om stödet. Således, är det inte akut för ditt företag, så behöver du inte bestämma dig i dagsläget.

Viktigt att poängtera är också att det kommer fler paket framöver, så till dig som inte har akuta likviditetsbehov just nu, använd inte, eller utnyttja inte detta tillfälle.

Den åländska regeringen vidtar även andra viktiga åtgärder såsom att sänka avgifter, satsa på högskolepraktikanter, öka investeringarna i destinationsutvecklingen med mera. Vi återkommer med mera information i tilläggsbudgeten -Starka Tillsammans- som presenteras i eftermiddag. Vi arbetar som bäst med detta.

Den åländska regeringen vill inte att ett enda livskraftigt företag på Åland skall gå i en likviditetskonkurs på grund av denna pandemi.

Jag kommer återkomma inom kort med några FAQ (återkommande frågor/svar) på hur vi tänker, varför vi gör som vi gör och hur vårt paket kan hjälpa olika företag och företagsformer.

Kämpa på där ute, tillsammans fixar vi det här!

Starka Tillsammans

Publicerat: 22 mars, 2020 i Personligt

Det är en allvarlig tid vi lever i. Men tro mig, solen kommer fortsätta gå upp i öster och texten i studentsången gäller.  Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår 

Coronaviruset är ingen vanlig influensa det ser vi dagligen i medierna och nu har vi två bekräftade fall på vår ö. Det råder undantagstillstånd enligt beredskapslagen på Åland. Syftet med både undantagstillståndet och lagen samt myndigheternas rekommendationer är att skydda befolkningen från smitta.

Detta gäller fortfarande:

 • Stanna hemma särskilt vid feber, förkylningar och andra symtom på luftvägsinfektioner. Följ direktiven på ÅHS webbplats.
 • Besök på äldreboende är förbjudna. Besök inte heller äldre och sjuka i deras hem. Personer över 70 år uppmanas stanna hemma.
 • Besök på ÅHS och vårdinrättningar har begränsats.
 • Undvik folksamlingar. Offentliga folksamlingar över 10 personer är förbjudna.
 • Utrikesministeriet uppmanar att man inte reser och att man återvänder hem om man är på tillfällig resa utomlands.
 • Landskapsregeringen rekommenderar att alla som anländer till Åland håller sig hemma i 14 dygn. Mera information här>>
 • Dagis, skolor osv arbetar enligt undantagslag och enligt landskapsregeringens beslut, det senaste hittar du här>>.

Det är dock inte förbjudet att försöka leva så normalt som det är möjligt trots undantagstillståndet. Är du frisk, njut av livet, tvätta händerna och håll avstånd från andra. 
(Något som jag personligen har lite svårt med eftersom jag använder mig av ”management by hugging” och vanligtvis kramar de flesta jag inte ser så ofta. Det gör jag inte längre men jag lovar, jag kommer fortsätta göra det när vi kommer ut ur tunneln och är tillbaka ute i ljuset igen.) 

Men är du sjuk, flunsig, krasslig eller i en av riskgrupperna, stanna hemma och vila. Kan du distansarbeta och det fungerar, gör det samma.

Starka – Tillsammans

Just nu håller vi på slutför arbetet med den största tilläggsbudgeten i regeringen, någonsin, som injicerar och hjälper Åland hålla hjulen i rullning. Om allt går som det skall så antas ett antal stödprinciper, lagar och budgeten nästa vecka.

Det är nödvändigt, men det är knappast tillräckligt. Resursbudgeten -Starka Tillsammans-, hjälper både människor och företag som har det svårt just nu. Vi kommer informera/debattera detta mer och ingående de kommande dagarna i lagtinget, så jag skall inte orda mer om det nu. Det finns fortfarande frågor att lösa och praktiska bitar som måste på plats. Lovar informera mer här på bloggen om stödpaketet inom några dagar.

Men det som nu är viktigare än någonsin är att konsumtionen inte stannar av. Du som är frisk och utan symtom samt jobbar inom offentlig sektor eller på något av företagen som går bra, ta till dig av det här:

 • stötta din lokala handlare, 
 • gå till frissan, 
 • käka lunch ute alla dagar (håll avstånd)
 • gå på cafe 
 • förbered dig inför vårens alla sysslor redan nu, 
 • kör gräsklipparen på service nu, 
 • boka tid för byte av vinterdäcken 
 • planera vilka blommor/grönsaker du ska plantera inom kort,
 • boka in dig själv/din partner och njut av god mat, nyböddad säng och skäm bort dig i en lyxig stuga/hotell eller BnB, på Åland
 • ta en dagsutflykt till Skärgården 
 • serva cykeln, 
 • skicka ett blomsterbud till någon du tycker om.
 • med mera, du fattar vad jag menar

Gör det du kan. Unna dig något annorlunda.  Upptäck Åland. Drick en lokalproducerad öl. Grilla åländsk korv och drick åländsk mjölk. 

Är du en företagare i kris vill jag ändå uppmärksamma dig redan nu att på måndag öppnar Ålands Näringsliv sin akuta ”sambandscentral” för företags likviditetsrådgivning och hjälpinsats.

På tisdag tar jag de nya stödprinciperna och på onsdag kan bankerna börja behandla dessa likviditetslåneansökningar och förhoppningsvis kan lagtinget klubba Resursbudgeten på fredag. Såhär snabbt har aldrig ett sådant här stort arbete gjort på så kort tid men det har varit gjorts möjligt tackvare att alla verkligen alla gjort sitt yttersta och gjort det tillsammans. Politiker, tjänstemän, myndigheter, branschorganisationer, banker och samarbetspartners. 

Som jag sa tidigare, jag kommer återkomma till det här stödpaketet många gånger nästa vecka. Det finns väldigt mycket att säga om det och det är en ”Första Hjälpen” men en viktig sak är att det här paketet bygger på förtroende. Ifrån dig som företagare, Ålands Näringsliv, bankerna och landskapet. Pengarna skall till de som behöver akut likviditet och är i en kris, inte till de som inte behöver.

Den här krisen är dock inget sprinterlopp, utan ett maratonlopp. Det kommer bli ett stålbad för många och fortfarande finns fler frågor än svar och ingen av oss vet hur sommaren, hösten eller nästa år kommer se ut.

På Åland har vi många styrkor, egenskaper och egenheter. Låt oss tillsammans lyfta oss själva och varandra. Använda vår kreativitet, entreprenörskap och hårda arbete till att göra gott och göra vad vi alla kan i en tid när hela världen kämpar emot samma virus. Vår litenhet, närhet och smidighet är vår styrka, låt oss visa världen att vi starka tillsammans.

Jag är helt övertygad om att vi på Åland har fantastiska förutsättningar att komma ut ur den här tillfälliga krisen om vi alla dra åt samma håll, tänker mer på varandra än oss själva, erbjuder varandra en hjälpande hand och frågar om hjälp när det behövs.

Så avslutningsvis, vill du ha kvar vårt fantastiska näringsliv, vår välfärd och vårt stora utbud av varor, tjänster och produkter i framtiden. Anlita dom idag och gör det varje dag!

Nu kavlar vi upp ärmarna, och håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. Låt oss dricka champagne tillsammans när det här är över

Kavla upp ärmarna

Publicerat: 17 mars, 2020 i Personligt

Idag är dagen före. Mycket kommer att hända de kommande timmarna och ikväll kommer många frågor fortfarande vara obesvarade. Analyser av vad statens beslut kommer innebära för ålänningarnas del kommer göras och det enda vi vet med säkerhet är att den närmaste tiden kommer inte se ut som något de flesta av oss tidigare varit med om.

På Åland har vi många styrkor, egenskaper och egenheter. Låt oss tillsammans lyfta oss själva och varandra. Använda vår kreativitet, entreprenörskap och hårda arbete till att göra vad vi alla kan i en tid av ovisshet.

Följ myndigheternas råd men tänk på att din inställning, ditt agerande, ditt sätt att prata, skriva och kommentera påverkar andra. Lyft fram goda exempel, leta efter ljuspunkterna och försök håll en positiv inställning, även i en tid av extrem utmaning och mörker. Hamstra inte! Varutransporterna kommer fungera!

Solen kommer fortsätta gå upp i öster och vi på Åland har bättre förutsättningar än många andra i världen att komma ut ur den här tillfälliga krisen om vi alla börjar dra åt samma håll, tänka mer på varandra än oss själva, erbjuder varandra en hjälpande hand och frågar om hjälp när det behövs.

Jag skrev ner några personliga tankar, funderingar och tips den här morgonen. Detta är mina egna ord. Följ de officiella råden ifrån myndigheterna!

För företaget
1. Ta kontakt med din banken
2. Se över alla fast kostnader, kontakta din hyresvärd, leverantör etc och kom överens om längre/lägre betalningstider
3. Planera för minskade intäkter fram till sommaren, se över din ekonomiplan
4. Ta ett likviditetslån (FinnVera)
5. Kom överens med personalen om semester nu istället för i sommar
6. Överväg tillfällig permittering om du måste
7. Nu är läge att använda krisen som en möjlighet, hur kan ditt företag förändras både kortsiktigt och långsiktigt

För ålänningen
1. Köp åländskt
2. Beställ take-away ifrån olika restauranger varje dag
3. Köp presentkort på massage, klippning, gåvor, varor eller tjänster för att användas längre fram. Den lokala handlaren behöver dig nu mer än någonsin.
4. Anlita hantverkare, fixa, renovera, bygg om hemma (på det du funderat på länge)
5. Spendera dina pengar på bra saker, viktigare nu än någonsin att hålla hjulen snurrande och igång
6. Begär amorteringsfrihet på ditt huslån

För LR/Myndigheter/Kommuner
1. Har ni avgifter på era tjänster, lyft bort dom nu och retroaktivt för allt som har med Corona att göra
2. Köp lokalt
3. Anlita lokala företag inom IT, bygg, restauranger, etc i större skala
4. Varje beslut som tas – tänk hellre fria än fälla

Jag och landskapsregeringen kommer göra allt vi kan i vår makt för att hjälpa företag och privatpersoner. Det här är ingen enmansshow, eller ett sprinterlopp. Det här är ett maratonlopp. Låt oss ta oss i mål och göra det tillsammans.

Resan börjar nu. Ta hand om varandra, särskilt de äldre och svaga.

Affärstidslagen

Publicerat: 3 mars, 2020 i Personligt

Idag har jag på enskild föredragning överfört ett lagPM till lagberedningen för att ta fram ett lagförslag som går ut på att upphäva en lag ifrån år 1992. Lagen begränsar vissa företagares möjlighet att själv välja när de vill hålla sina verksamhet öppen.

Det här är ett initiativ som inkommit ifrån Ålands Näringsliv, Visit Åland och Företagarna på Åland för ca fyra år sedan men som av olika anledningar inte kommit vidare utan blivit ”vilandes”. Ofta säger vi politiker att vi vill förenkla, avbyråkratisera och göra det mindre krångligt men inte alltför ofta genomför vi någon sådan åtgärd. Nu gör jag det.

Affärstidslagen från år 1992 reglerar att yrkesmässig minuthandel, dvs försäljning av varor direkt till konsumenter, får bedrivas alla dagar och alla tider under året med beaktande av de undantag som nämns i lagen. Undantagen innebär att yrkesmässig minuthandel inte får bedrivas under tre dagar: långfredagen, påskdagen och juldagen.

Det som dock gör hela lagen inkonsekvent är att det finns sju typer av försäljning som INTE omfattas av försäljningsförbudet, det är:

a) försäljning på apotek,
b) försäljning vid kiosk- och därmed jämförlig handel samt handel genom försäljningsautomat,
c) försäljning för resandes behov på flygplats, i trafikmedel och i hamnar inom områden som är reserverade enbart för utrikestrafik,
d) försäljning på bensin- eller servicestation, i bilreparationsverkstäder eller på andra med dem jämförliga försäljningsställen av bränsle och smörjmedel för motorer, kondenserad brännbar gas samt reservdelar, utrustning och tillbehör för fordon,
e) försäljning av blommor,
f) marknads- och torghandel samt
g) försäljning i härbärgerings- eller förplägningsrörelser.

Regleringen gör att verksamhetsförutsättningarna i form av öppettider inte är lika för alla försäljningsställen. Det tycker jag att det skall vara. Förutom de många undantagen från huvudregeln så är inte heller näthandeln reglerad vilket gör att den reglerade lokala handeln hamnar i ett sämre konkurrensläge.

För mig är det här en ideologisk fråga som utgår ifrån att näringsidkaren själv måste få bestämma när han eller hon vill hålla sin verksamhet öppen. Jag anser inte att det skall stipuleras ifrån politiker i självstyrelsegården, när vissa verksamheter måste hållas stängt och andra få hålla öppet. Jag anser dessutom att polisen har andra viktigare saker att kontrollera och att samhället inte skall bötfälla företagare för att de vill bedriva sin näring, skapa sysselsättning och få hålla öppet i en lokal de betalar hyra för.

I Sverige har det här varit fritt sedan 1970-talet och man skall komma ihåg att ingen tvingas till att hålla öppet trots att det är tillåtet. Det är upp till den enskilde företagaren att bestämma det och i ärlighetens namn tror jag de flesta fortsättningsvis kommer hålla stängt på dessa röda dagar.

”För varje ny pålaga vi politiker påför våra näringsidkare borde vi ta bort någon annan” Det är också ett mantra jag ofta hör, jag vill inte påföra mer än absolut det som måste göras men nu tar jag iallafall bort en begränsning som gör att företagsklimatet blir lite friare.

Torskforskningsfisket

Publicerat: 29 februari, 2020 i Personligt

Nu är torskfisket på Åland igång igen. Från och med idag är det möjligt för några av våra torskfiskare, som skrivit ett avtal med landskapsregeringen, att åka ut och fiska torsk på ett lagligt sätt igen. Det förutsätter dock att de tar på sig ansvaret att utföra en hel del mätning, vägning, räkning och leverera ett visst antal inälvor för analys naturresursinstitutet LUKE.

Ben på Fina Fisken med en Torsk (bild ifrån Nya Åland)

Det har rapporterats stora nedgångar av det östra beståndet av torsk i Östersjön och med det även tagits beslut (oktober 2019) om att det inte kommer bli något riktat fiske på beståndet år 2020, vare sig i Finland eller Sverige. Skrev lite om det här>>

Samtidigt har torsken i de finska vattnen söder om Åland rapporterats vara i relativt god kondition. Orsakerna till detta är inte kända. Vad vi vet är att torsk i östra Östersjön är kraftigt infekterad av levermaskar. Konditonsfaktorn och tillväxten av den östra Östersjötorsken är mycket låg, delvis på grund av levermask och brist på lämplig föda.

Tiaminhalt i levern hos torsk kommer även analyseras. En studie om detta ämne som publicerades tidigare i år (Engelhardt et al., 2020) visade att torsken i södra Östersjön har en allvarlig tiaminbrist. Ytterligare forskning behövs för att förstå mekanismerna bakom denna störning och för att fastställa om detta också inkluderar torsken i Ålands hav.

Det finns en viss indikation på att torsk som lever nära Ålands hav fortplantar sig och att de således kan ha kläckts i den norra delen av Östersjöns huvudbassäng, nära Gotland eller t o m norr om Gotland (Bergström et al. 2015).

Detta skulle betyda att åländsk torsk kan ha en populationsdynamik skilt från den östra torsken i södra Östersjön. Det här vill vi också ha mer kunskap om. ICES-trålundersökning som ligger till grund för ”stop-beslutet” täcker inte vårt område, och därför saknas kunskap om torskbeståndet i Ålands hav.

Det finns ett behov av ett provtagning- och datainsamlingsprogram för att samla in information om dessa frågor. Detta kan förverkligas i det forskningsprojekt som kommer utföras tillsammans med våra lokala fiskare, Ålands landskapsregering och Finlands naturresursinstitut (Luke). Programmets huvudsyfte är att samla in data om bland annat torskens längd, vikt, kondition, föda och förekomsten av levermaskinfektion. Resultatet kommer senare att jämföras med publicerade resultat från andra håll i Östersjön.

Forskningsfisket pågår under alla månader fram till den sista december och sålunda kommer den torsk som fångas även kunna säljas i åländska restauranger och butiker under hela året.

Detta forskningsprojekt har alltså flera uppsidor, förutom att vi kommer lära oss mer om den ”åländska” torsken så. får våra åländska fiskare, fiska. Med det får våra restaurangerna återigen möjligheten att sälja god och servera en god råvara och självstyrelsen kommer till användning på det sätt den var tilltänkt från början.

Att göra gott för oss ålänningar.

Månadsrapport nr. 2 av 48

Publicerat: 28 februari, 2020 i Personligt

Har som plan att under den här mandatperioden, varje månad, kort sammanfatta vad som händer i den här ”bubblan” jag befinner mig i. Mest som en anteckning/dagbok för mig själv att kunna titta tillbaka på, efter att åren går, men även för att jag tycker att folkvalda politiker skall vara transparent med vad de gör, vem de träffar (dock inte alla jag träffar) och hur de fördriver sina dagar. Här kommer en översikt av vad jag gjort under februari.

Tycker själva att autocorrect belv lite roligt på ett inlägg. Hittar du det?

Några större saker som är avklarade och avbockade på min ”to do list” den här månaden är projektet forskningsfiske gällande torsken (första fiskaren åker ut imorgon lördag för att vittja näten imorgon söndag) och ökningen av de ekonomiska stöden till skärgårdsbutikerna.

Jo, en massa andra beslut är också tagna men de hittar ni på regeringen.ax och sen är det många frågor som tar oerhört mycket längre tid att lösa men jag jobbar på skattegränsen, biogasutveckling, riskkapital, öka inflyttningen och besöka en massa företag.

Var även idag till KHS och höll två 39 minuters ”Inspirationsföreläsning om företagande, ur den åländska näringsministerns synvinkel, anpassat för 14 åringar”

Det var längesedan jag gjorde något liknande och märker att som allting annat man gör, så måste man träna. Bara köra på ”gehör” blir inte superbra. Men jag vet iallafall att ingen annan näringsminister skulle gjort det på samma sätt, på gott eller ont. Det får väl framtiden utvisa 🙂

Vill du se presentationen så hittar du den här>>

Kommer snart med ett längre blogginlägg om fiskodling också. Jag var som många andra på ett seminarium om det igår, oerhört intressant och positiv, men jag måste renskriva och lägga någon sömnlös natt på det innan jag publicerar. Fiskodling är dock en framtidsbransch, tro mig när jag säger det.

Nu är klockan strax 17:00 och jag har lovat vara hemma lite tidigare idag, så det är bäst att jag åker. Måste bara via byggis och hämta lite grejer….
Trevlig helg

Intervju i Ålands Radio

Publicerat: 13 februari, 2020 i Personligt

Ålands Radios politiska reporter Nina Smeds har gjort en intervjuserie med alla nya ministrar i Ålands Landskapsregering. Du hittar inslaget om mig här>>

Jag bad dock Nina om att få hela intervjun oklippt för att publicera på min blogg. Varför kanske du undrar. Mest för att jag vill ha det dokumenterat den dagen jag tittar tillbaka på mitt liv, bor på Oasen och skall ”skrävla” om allt jag gjort och varit med om.

Vill du höra den oklippta versionen så hittar du den här. Jag har inte lyssnat på den själv och kommer nog inte göra det heller men det är en del av mitt liv, vad jag gjort och vad jag sagt och en dag i framtiden kommer jag säkert vara glad att den finns här.

Tack Nina för att du delade med dig av filen.

Månadsrapport

Publicerat: 31 januari, 2020 i Personligt

Idag är det den sista dagen i den första månaden på det ”nygamla” jobbet. Jag är, som de flesta säkert vet, tillbaka efter ett fyra års uppehåll på ”brottsplatsen” och tänkte skriva några ord om vad jag gör och vart jag är på väg.

Den senaste månaden har bestått i, och varit precis fullspäckad med möten, information, kriser, intervjuer, företagsbesök, plenum och överläggningar. Därtill har jag träffat mängder med personer som av olika anledningar har utmaningar och problem som de önskar prata med näringsministern om.

Vissa saker kan jag hjälpa till med men långt ifrån allt löser sig med ett möte eller ett telefonsamtal till näringsministern. Tyvärr.
Systemet vi lever i, och har byggt upp fungerar inte riktigt så. På både gott och ont.

Jag får dagligen frågor som rör allt mellan himmel och jord och det handlar inte bara om näringspolitik, det handlar om hur sjukhuset behandlar patienter, hur myndigheter tolkar socialvårdslagar, om tunnlar, broar, färjor och allt där emellan. (nej det finns ingen assisten/sekreterare/medhjälpare som jag kan hänvisa till som kan avlasta lite).
Bara så du skall få en liten inblick så kommer här är en liten bild på hur kalendern sett ut sista månaden (långtifrån allt finns dock med på den här bilden). Jag håller med, det här är inte hållbart på sikt, särskilt när man inte kommer hem förrän runt 22:00 på kvällarna… Men som jag brukar säga till Eva, -”Det blir snart bättre” 🙂

Så vad tycker jag då om att vara tillbaka? Hur känns det? Frågar många.
Det korta svaret är -”Superbra, intressant, många utmaningar och fantastiska möjligheter”. Det lite längre svaret är att det inte finns något riktigt enkelt svar på den frågan. Till en början kan jag väl säga att jag känner mig oerhört mycket tryggare i min roll nu än för åtta år sedan. Jag känner ett oerhört stort och starkt stöd ifrån väljarna, avdelningen och även ifrån en stor del av näringslivet.

Startsträckan att komma igång har varit väldigt kort, om det ens varit någon (som exempel fick jag frågan om att komma på både Ålands Näringsliv, Visit Åland och ÅPF:s höstmöte för att berätta om näringspolitiken redan under regeringsförhandlingarna och innan jag blivit utsedd till minister).

Jag känner dock generellt att jag har ett relativt bra grepp över de frågor som är aktuella inom de områdena jag är ansvarig för, eftersom jag även var det under år 2011-2015. Givetvis finns det oerhört mycket jag behöver läsa på, uppdatera mig om och gräva djupare i, precis som det skall vara. Problemet har bara varit att jag inte riktigt vet när under dygnets få timmar jag skall hitta den tiden.

Däremot kan jag konstatera att mina förra fyra år på den här posten är till oerhörd stor hjälp och nytta. Den investering i tid, kraft och engagemang som jag gjorde då, känner jag nu att jag kan skörda mer frukter ur. Jag känner också att jag inte behöver bevisa något, utan jag är den jag är och gör det jag gör. Helt enkelt försöker jag göra det bästa jag kan och accepterar idag att jag inte kan göra mer än det.

Men det skall du veta att något motsvarande jobb som det jag har nu, finns nog inte. Någonstans. Förväntningarna är enorma, verktygen begränsade och tiden (även om man börjar väldigt tidigt på morgonen och slutar väldigt sent) räcker inte riktigt till.

Området jag ansvar över är sort. Egentligen kanske lite för stort och ärligt talat väldigt komplicerat. Det finns inga enkla svar på alla komplexa problem som dagligen behöver lösas. Det finns kanske en anledning varför man delar upp mina områden på tre/fyra ministrar och ännu fler assistenter/sekreterare samt olika departement i våra nordiska grannländer.

-”Nej”. Jag tycker inte att min post behöver delas upp på fler personer men ärligt talat blir man ibland lite splittrad när man skall prata arbetsmarknad, torskfiskestopp, turismutmaningar, skattegränsen och EU-domstolens vårfågeljaktbeslut på en och samma förmiddag. Därtill förväntas man ha kloka svar och åsikter också inom alla andra områden, inte bara mina egna. Så lite förståelse ibland om man ibland inte har alla svar 100% korrekt hoppas jag att ni har.

Ovanstående är en liten del i en så kallad vardag men låter man bli att svara på de ca 100 inkomna mailen per dag eller skjuter upp att svara på nästan lika många telefonsamtal och ”messenger-frågor”, delta på överläggningar eller prioriterar bort krismöten om Hybridfärjor eller det nya finansiella systemet, så anser jag att man missköter sitt jobb. Så det är inget alternativ.

Därtill tillkommer, kommunrundor, lagtingsplenum och utskottsförhör som man inte bara förväntas delta i, utan har obligatorisk närvaro på och som bör prioriteras. Jo, just jo. Höll på glömma alla enskilda föredragningar ifrån tjänstemännen där svar till HFD blandas med avtal med Visit Åland, arbetsmarknadspolitiska riktlinjer eller köp av ny båt, som lagtinget beslutat om, för att fiskerikontrollen skall kunna utföras.

Min nya vardag är helt enkelt en ganska komplex tillvaro med vad allt det innebär. Tur att jag gillar att hålla många bollar i luften och är van med att prioritera vilka bränder som är mest akuta att släcka för att få livet och vardagen att fungera. 🙂

Men visst skulle det vara behövligt, nödvändigt och önskvärt med lite tid för eftertanke, djupare studier inom komplicerade områden, kunna hålla längre strategiska diskussioner och få tid att formulera visioner om vart vi skall och vart vi är på väg. Eller kanske bara en praktikant som kunde hjälpa till med det mest basala som att ta fram lite underlag inför olika möten, tal eller tillställningar man förväntas närvara på.

Ovanstående är en enkel beskrivning av en enkel åländsk näringsministers vardag under en vanlig januari månad. Till detta skall tilläggas att det som jag självförvållat lagt till min portfölj och som ärligt talat egentligen är en lika stor fråga som allt det ovanstående, tillsammans. Är den digitala utvecklingen i förvaltningen och våra underlydande myndigheter.

Här finns ett hästjobb att göra och jag kommer återkomma till det inom kort. Det är trots allt där jag lagt mest tid och tankekraft under mina tidiga morgon/natttimmar den senaste månaden.

Ovanstående får väl ses som en lång förklaring och ett politikersvar på en kort fråga om hur det känns att vara tillbaka. Det korta svaret är:

-”Det känns bra och väldigt inspirerande, många utmaningar, mycket att göra och ärligt talat anser jag själv, att jag är rätt person på den här posten just nu. Vet inte vem som skulle kunna göra det bättre.
(säger jag självgod som jag är) 🙂

Nu skall jag strax hoppa i bilen och köra ut till Landsbygdscentrum för att träffa alla organisationer som sitter där 08:00-10:00 för att därefter ha en träff med företagare i samma hus mellan 10:00-12:00. (därefter avlöser möten varandra hela dagen). Hoppas vi ses, om inte nu, inom kort.
Godmorgon

Vårjakten

Publicerat: 28 januari, 2020 i Personligt

EU-domstolen meddelade i fredags att det pågående ärendet C-217/19 Europeiska kommissionen mot Republiken Finland gällande vårjakt på guding kommer att avgöras utan muntligt hörande av parterna och utan att generaladvokaten ger förslag till avgörande.

Ärendet har pågått under många år och intensifierats de senaste åren. Landskapsregeringen har svarat på många frågor skriftligt i flera omgångar och efter att den sista skriftliga delen av domstolsprocessen avslutades i september 2019 lämnade landskapsregeringen in en begäran om att domstolen även skulle hålla ett så kallat muntligt hörande, eftersom vi gärna vill bli hörda.

EU-domstolen meddelade under fredagen att ärendet kommer att avgöras utan det muntligt hörande och utan att generaladvokaten ger förslag till avgörande.
(Generaladvokater vid Europeiska unionens domstol är elva tjänstemän vid Europeiska unionens domstol som har till uppgift att helt opartiskt och oavhängigt avge juridiska yttranden, så kallade förslag till avgörande, när domstolen så beslutar).

Det har de rätt att göra och något vi måste finna oss i. Detta innebär att det skriftliga materialet ensamt kommer att ligga till grund för avgörandet och processen därmed är avslutad. Nu kan vi bara vänta på att domstolen kommer att offentliggöra domen.

Här har jag skrivit tidigare om fårfågeljakten
https://frille.com/2012/05/03/vafageljakts-fragor-svar/
https://frille.com/2012/03/11/varfageljaktens-hemligstampling/

Torskfisket på Åland

Publicerat: 9 januari, 2020 i Personligt

Torskfiskeförbudet i korthet & vår lösning :
Eu:s fiskeriministrar enades i oktober förra året om att förbjuda torskfisket i östra Östersjön från den 1 januari 2020, men samtidigt tillåta att ca 2000 ton torsk får fiskas som bifångst.

Det beslutet har resulterat i att de småskaliga, hållbara åländska yrkesfiskare som huvudsakligen livnärt sig på att fiska torsk i Ålands Hav inte längre kan göra det och deras möjligheter till inkomster abrupt upphörde vid årsskiftet.

Det här är ett beslut taget av EU:s fiskeriministrar som landskapsregeringen inte delar och som medfört stora negativa konsekvenser för en yrkesgrupp vi värnar om och som påtagligt påverkat dem drastiskt. Därför har nu sittande regering skrivit i vårt regeringsprogram följande:

”De åländska fiskarna har drabbats av EU:s stopp för torskfiske 2020. Landskapsregeringen avser att utreda möjligheterna till ett ersättningssystem för de fiskare som drabbats av torskfiskeförbudet och även se över ett eventuellt skrotningsstöd om stoppet förlängs.”

De senaste veckorna har fiskeribyråns tjänstemän förtjänstfullt arbetat på en lösning, som går ut på att vi tillsammans med ett vetenskapligt forskningsinstitut, skall igångsätta ett forskningsprojekt kring torsken runt Åland. Det finns mycket som behöver undersökas gällande torsken i östra Östersjön och landskapsregeringen ser ett stort värde och vikten i ett sådant arbete. Forskning och fakta kring torskbeståndet och dess livskraftighet är av stor betydelse för framtiden och kommande beslut.

En ytterligare positiv konsekvens av ett sådant forskningsfiske är att våra yrkesfiskare som besitter stor kompetens i att fånga torsk skulle bli de som utför det praktiska tillfångatagandet och insamlandet av materialet och kunde med det fortsätta fiska torsk inom den kvot som Finland tilldelats inom bifångstundantaget.

De yrkesfiskare som är mest beroende av torskfisket skulle kunna fortsätta fiska i förhoppningsvis ungefär samma utsträckning som tidigare år och med det ges möjlighet till inkomster det här året genom att sälja torsken vidare till uppköpare på Åland som i sin tur säljer den vidare till lokala butiker och restauranger. Detta forskningsfiske ger även en liten gnista av framtidstro i en näring som de senaste årtionden levt på marginalen och som haft väldigt mycket motgångar, ofta på grund av politiskt fattade beslut i Bryssel.

För att möjliggöra detta krävs att torskfiskarna påtar sig uppdraget att utföra en hel del åtgärder enligt givna instruktioner. Det här medför givetvis extra arbete och kostnader för yrkesfiskarna vilket de således måste bli kompenserade för. Landskapsregeringen avser således köpa denna tjänst av yrkesfiskarna och med detta säkerställa att näringen har verksamhetsförutsättningar samt att ålänningen fortsättningsvis får tillgång till god, lokalfångad torsk i detaljhandeln och restaurangerna.

Hanteringen av det här ärendet, i den nya regeringen, visar att ”kvarnarna inte behöver mala långsamt” inom det offentliga och att det går utmärkt att använda vår självstyrelse som den är ämnad.

Nämligen att göra det bästa vi kan, utifrån de situationer vi hamnar, för hela Ålands bästa och att vi tillsammans kan göra skillnad. Det här ärendet visar även styrkan i vad som går att göra när vi arbetar tillsammans mot samma mål, branschorganisationer, yrkesfiskare, politiker och tjänstemän. Det är såhär en slipsten skall dras! Tack alla inblandade, det här är ingen ”enmanshow”

Sen att den nytillträdda regeringen kan checka av ett löfte ifrån regeringsprogrammet, redan den första veckan av det nya året, gör ju inte saken sämre.

Nu fortsätter arbetet.

Lite lyssnar/tittarstatistik

Publicerat: 6 januari, 2020 i Personligt

SteelFMhjälpen är en insamling som kan ta dels av på många sätt. För det första så är det radio vi gör i buren på torget och sålunda skickar vi iväg ljudet därifrån på 95,9 MHz över fasta Åland (nej, vi hörs tyvärr fortfarande inte i skärgården.. Radio Suomi gör det istället…)
Hur många som lyssnade via den traditionella radion är det tyvärr omöjligt att säga eller mäta så jag tänker inte ens försöka gissa.

Förutom traditionell etermedia så kan man även lyssna på oss via vår app (som finns där appar finns) den statistiken såg ut såhär :

Alltså mellan 400-600 personer/dag under SteelFMhjälpen. Det är inte så jättemycket men det beror nog på att väldigt många valde att följa våra sändningar via andra sätt och med bild 🙂

Via Ålcoms IP-TV, Smedsbölesändaren eller MCAs TV-nät kunde man se våra sändningar direkt i sin egen TV. Tyvärr går det inte heller där att få exakta siffror hur många som följde våra 84 timmar ifrån torget, även om vi vet att det var via de sätten de flesta tog del av vår sändningar (det vet vi på basen av våra lyssnarkontakter)

Det som dock är överväldigande är att ta del av statistiken ifrån vår LIVE-stream på nätet och antalet tittare via Facebook. Totalt sett så har vår Stream på nätet under de dagarna tittats aktivt på LIVE i över 119.486 minuter eller ca 2000 timmar (!). Antalet totala unika besökare var 5633 stycken personer, mestadels via mobilen. (Det tycker jag är väldigt mycket, med tanke på att man kunde följa oss direkt i sin TV)

Men inte nog med detta, evenemanget spreds dessutom över hela världen även om det var på Åland, i Finland och i Sverige det naturligt fick flest tittare/följare (det här alltså statistik ifrån vår WEB-stream som låg på http://www.steelfm.ax, http://www.steelfmhjalpen.ax & http://www.livestream.com/steel).

Det som ytterligare gör att den här insamlingen sprids och är speciell är alla de artister som ställer upp och alla fantastiska musikuppträdanden som genomförs, år efter år, för den goda sakens skull.

Alla framträdanden som gjordes i ”glasburen” filmade och spred vi även via SteelFMs Facebooksida. (Jag har även samlat alla 35 uppträdanden här>> om du enkelt vill hitta dom och se dem igen). Mellan 2000-6000 visningar (totalt mer än 82.400stycken) har uppträdanden fått och totalt har (till dags dato) över 63.000 (!) minuter tittats på dessa. Och de siffrorna fortsätter öka.

Avslutningsvis kan jag skicka med en bild på besöksantalet på http://www.steelfmhjalpen.ax (ungefär lika många besökte SteelFM.ax under tiden)

Så till alla er som valde att följa vår sändning vill jag säga ett stort tack, till er som valde att ställa upp och bidra på olika sätt för att förverkliga detta mastodontprojekt vill jag säga ett ännu större tack och till alla er som skänkt en slant vill jag på Matbankens vägnar bekräfta att ni varit med och gjort skillnad. Imorgon klockan 15:00 överräcker vi checken och slutredovisar den här omgången av SteelFMhjälpen. Du kan givetvis välja den LIVE på http://www.steelfm.ax 🙂


Tusen tack ännu en gång.

SteelFMhjälpen 2019 – Matbanken

Publicerat: 1 januari, 2020 i Personligt

Jag vill börja med att säga TUSEN TACK, till alla er som engagerat er i stort och i smått för att vi återigen har haft förmånen, möjligheten och ynnesten att kunna genomföra  SteelFMhjälpen

SteelFMHjälpen har nu arrangerats tre gånger och blivit ett begrepp för många och gjort stor skillnad för ännu fler. Hundratals människa på Åland har fått hjälp ifrån de organisationer och medel som vi tillsammans samlat in under åren. 

Första året lyckades vi gemensamt få ihop över €65.000 till Rädda Barnen på Ålands Barnfond och förra året kunde vi överräcka en check på över €85.000 till “ensamma och ekonomiskt utsatta äldre på Åland” via Folkhälsan på Åland.  Vad årets slutsumma är vet jag ärligt inte än, arbetet med att sammanställa allt börjar nu och kommer redovisas offentligt den 7 januari klockan 15:00.

Årets insamlingen har engagerat väldigt många människor, ifrån alla olika åldrar, som osjälviskt bidragit med pengar, tid, varor, tjänster och olika engagemang för att hjälpa oss hjälpa Matbanken på Åland r.f som i sin tur hjälper uppemot 140 familjer och 120 ensamhushåll varje år med det mest grundläggande behoven vi alla har. Mat, hygienartiklar och gemenskap.

Vi lever i ett av de bästa samhällen i världen och det är lätt att intala sig själv att alla har det bra. Så är inte fallet. Det är nyttigt för oss som har det bra att ibland skakas om, blir berörda och tänker på andra än oss själva och våra närmaste. Med den vetskapen kan vi förändrar oss, vår inställning till livet och bli mer tacksamma över vad vi har. Vi som har det bra, har en skyldighet att hjälpa de som inte har det lika bra som de flesta av oss.

Tillsammans har vi gjort skillnad, igen. En skillnad som kommer förbättra livssituationen för många av våra mest utsatta på Åland, i alla lika åldrar. 

SteelFMhjälpen är ett exempel på hur vi på lilla Åland kan göra saker som stora nationer inte klarar av och att allt är möjligt om vi gör det tillsammans. Det är också ett exempel på att man med små resurser, stort engagemang, äkthet, kärlek och hårt arbete kan göra det omöjliga.

SteelFMhjälpen har också blivit en plattform där lokala artister, musiker och konstnärer mixas ihop med kreativa företagare, entreprenörer, politiker och tredje sektorn. Sammanhållning och gemenskap över alla generationer, samhällsklasser och människor. Ett tillfälle att förenas, förändras och förbättras. Där viljan att göra något gott övervinner de mörkare krafter som vill något annat. Jag vill även hävda att SteelFMhjälpen är ett skyltfönster över det bästa Åland har att visa upp, på den mest centrala plats vi har, torget i Mariehamn.

Gott Nytt År och ett stort innerligt tack till er alla som varit en del av detta i år. Till er som av olika anledningar inte hittills deltagit i insamlingen vill jag säga: -”Det är inte försent. Insamlingen sammanställs på tisdagen den 7 januari klockan 15:00. Gå till www.steelfmhjalpen.ax ge ett bidrag, stort eller litet, var med och gör skillnad och blir en del av att göra Åland bättre.”

Ett nytt år kunde inte inledas bättre. Idag blir det soffan, återhämtning, en varm dusch, tystnad, utsträckt rygg, umgås med Eva och vila. Imorgon fortsätter arbetet med att sammanställa, plocka ner, flytta, städa upp torget och reda upp allt. (jo, jag har tagit ledigt ifrån mitt andra jobb, men på fredag är det full fart i Landskapsregeringen igen) 

Återigen. Tusen tack till alla er som engagerat er, ingen nämnd ingen glömd men se gärna igenom bildspelet här ovan, eller bilderna här nedan och skicka en tanke till alla de människor som förgyllt Andrés och min tid i ”buren”. Jag vet att ni är oerhört många som blivit berörda, imponerade och fascinerade av alla fantastiska framträdanden och oerhörda talanger som stått på vår scen. Tillsammans gjorde vi skillnad. Igen.
Gott Nytt År på er alla

Youtuber & Näringsminister

Publicerat: 22 december, 2019 i Personligt

Nu har jag innehaft min nygamla post som näringsminister i drygt en vecka. Det har varit full fart från första stund och jag gissar att det inte kommer lugna ner sig så mycket framöver heller, vilket ärligt talat är precis som jag vill ha det.

Eva har givit mig flera diagnoser under åren och en av dem kan vi kalla ”hyperaktivolexi”, det innebär att jag har en oförmåga att säga -”Nej” samt att jag mår som bäst när jag har mycket att göra och många bollar att hantera 🙂

Förutom allt jobb, inom mitt nya ämbete, som jag haft att hantera den senaste veckan så har jag haft väldigt mycket att göra (på kvällar och nätter) för att avsluta det jag påbörjade i mitt förra jobb. SteelFMhjälpen.

Jo, jag kommer genomföra den 84 timmar långa direktsändningen ifrån torget i Mariehamn (28-31dec), men det är inte det som är jobbet. Jobbet är att få allt att fungera. Alltså projektleda ett initiativ som gör skillnad för oerhört många på Åland, koordinera alla onlineauktioner, alla initiativ, alla artister som skall uppträda, alla konstnärer, kreatörer och gäster som skall besöka buren och få allt tekniskt att fungera. Det är jobbet.

De 84 timmarna på torget är en ”löneförmån” (nej, jag får inte betalt för att vara där). Att få vara en del av SteelFMhjälpen är stort, magiskt och fantastiskt. Tänk vad en liten tanke för några år sedan kan göra om man förverkligar den. Idag gör SteelFMhjälpen stor skillnad för oerhört många på Åland. Jag kommer återkomma till och skriva mer om det här lite längre fram men tusen tack till alla er som är med och gör skillnad. Ni är otroliga.

Det här kan vara mitt sista inlägg för året på den här bloggen, hoppas dock hinna med ett till, men om jag inte får till det så vill jag bara skicka med en liten film om den senaste veckan och lite om hur SteelFMhjälpen är uppbyggd kring det tekniska.

Jag kommer använda den här bloggen de kommande åren för att förklara hur jag tänker, vad jag gör, vad jag vill åstadkomma och hur jag anser att Åland bör utvecklas. Om jag även ser att prenumeranterna ökar på min Youtubekanal så kommer jag göra fler filmer likt den här framöver. (prenumerera gärna)

Hursom. Ifall det här är mitt sista inlägg för året lovar jag att 2020 skall innehålla mycket spännande och önskar er alla en riktigt GOD JUL och Ett GOTT NYTT ÅR.