Om ölservering på Åland – brev till ÅMHM

Publicerat: 22 juli, 2013 i Uncategorized

Hej ÅMHM,
I onsdags kväll klockan 19.00 var jag och besökte sjödagarna och på plats träffade jag några bekanta. Efter en stund frågade jag om jag kunde få bjuda mina vänner på varsin mellanöl. Det fick jag, jag lämnade sällskapet och ställde mig i kö. Efter tio-femton minuter var det min tur att komma fram till mannen vid ölpumpen. Jag beställde fyra mellanöl, han svarade

-”Det får jag inte sälja, jag får bara sälja en portion till varje person. Du måste gå och hämta dina vänner så att jag ser att ni är fyra stycken” Jag ifrågasatte om det verkligen är så och hans svar var -”Det borde väl du veta, det är du som stiftat lagen…”

Som turist/näringsminister anser jag det här vara ett oerhört byråkratiskt, krångligt och osmidigt krav ifrån tillsynsmyndigheten ÅMHM. Jag förstår att lagen kan tolkas på ett sådant sätt och att det uppenbarligen har gått ut ett påbud ifrån ÅMHM till alla utskänkningsställen att följa det påbudet.

Men eftersom jag inte varit med och antagit alkohollagen önskar jag komma med några tankar och åsikter som jag ber er fundera på. Jag förstår lagstiftarnas syfte med att huvudregeln skall vara att servera ”en portion åt gången” för att minska på fylleriet, alkoholkonsumtionen och framförallt problemen som uppstår när osund intagning av för mycket alkohol under kort tid görs av en och samma person.

Det är dock per definition omöjligt att dricka mer än en öl åt gången, vill man dricka flera öl får man helt enkelt dricka upp den första först innan man fortsätter med den andra. Resultatet av det blir oftast att man snabbare blir mätt än berusad, till skillnad ifrån ”shotar” eller drinkar där berusningsgraden är en helt annan vid snabbt intag och det är det lagstiftaren vill begränsa med lagstiftningen.

Jag hoppas att med detta brev kunna föra en konstruktiv dialog som gör att Åland förknippas med en ansvarsfull, ändamålsenlig, praktisk och trevlig krogkultur med ansvarsfulla krögare som samarbetar med myndigheterna för att minska alkoholintaget hos befolkningen och turister överlag men att det görs på ett respektfullt, praktiskt och trevligt sätt för kunden.
Som näringsminister vill jag även erbjuda våra Åländska krögare bra verksamhetsförutsättning så att de kan skapa fler arbetsplatser, erbjuder sina kunder en trevlig atmosfär utan fylleri och bidra till en positiv bild av Åland. Jag vill inte att Åland som turistdestination förknippas men en bild som sprider irritation, förmynderi och dubbelmoral.

För faktum är att samtidigt som jag inte tillåts bjuda mina vänner på mellanöl i plastglas utan att visa upp personerna för personalen vid kassan på ett område med serveringstillstånd och ordningsvakter, så kan jag gå över gatan och köpa lådvis med motsvarande öl på någon av butikerna eller bensinmackarna, eller så kan jag bege mig till Alko och köpa flaskvis med starksprit.

Jag tycker det är oerhört positivt med de initiativ som tagits såsom kursen ansvarsfull alkoholservering. Jag tycker det är bra att myndigheten för en konstruktiv dialog med både polis och krögare för att hitta en väg som når de målen. Men för att en konstruktiv dialog skall fungera gäller det att alla parter har ömsesidig förståelse och förtroende för varandra. Det är viktigt att alla kan lyssna på varandras argument och ibland också se till hur verkligheten ser ut på fältet. Det är stor skillnad på om en vuxen nykter man i 40-års ålder klockan 19.00 vill köpa fyra mellan öl på sjödagarna mot om samma vuxna man är onykter och klockan är strax innan stängning på någon av stadens nattklubbar.

Här anser jag att krögarna har ett stort ansvar. Jag fick höra om ett tyskt par som hade kommit i tid till Sjödagarna för att få ett bord, mannen gick till ölpumpen, stod i kö och fick uppenbarligen samma information som jag, han fick inte köpa en öl till sig och sin fru utan att hon kom med till kassan. Han trodde dom skämtade men gick efter en stund och hämtade henne, när de kom tillbaka var givetvis deras platser tagna av ett annat par… Det kan inte ha varit lagstiftarnas syfte att lagen skall tolks på det sättet. Sålunda läste jag igenom både alkohollagen och förordningen och skulle vilja komma men några tankar, frågeställningar och synpunkter hur jag ser på detta.

Jag är fullt medveten om att det är ni som tillämpar och ansvarar för tillsynen men såhär läser jag förordningen

För det första:
I den 24:e paragrafen i förordningen om alkoholdrycker och sprit (22.12.1994/1344)
Kan man i fjärde momentet läsa att det första momentet ”Av alkoholdrycker får endast serveras en portion åt gången (basportion) ” inte gäller för …alkoholdrycker som är tillverkade genom jäsning eller vars alkoholhalt är högst 5,5 volymprocent….
” Utan hinder av 1 mom. får alkoholdrycker som är tillverkade enbart genom jäsning eller vars alkoholhalt är högst 5,5 volymprocent serveras glas- och flaskvis eller i andra försäljningsförpackningar. Vid servering glasvis är den största engångsportionen 0,5 liter och annars högst en liter per kund.”

Som jag ser det så är det inte förbjudet att köpa flera drycker som är ”tillverkade enbart genom jäsning eller vars alkoholhalt är högst 5,5 volymprocent” vid ett och samma tillfälle förutsatt att personen inte är onykter. Varför tillämpas strängare regler än vad lagen kräver och på vilka grunder baseras det?

För det andra :
Även om vi tolkar lagen så olika så kan ÅMHM i det sjätte momentet godkänna arrangemang som innebär avvikelser ifrån 2-5 momentet. Sålunda kan ÅMHM om ni så önskar möjliggöra en smidig, flexibel övervakning som fyller lagens syfte även om en person inhandlar mer än en öl åt gången till ett sällskap inom ett serveringsområde som dessutom är övervakat om personen inte är onykter.

Sen undrar jag hur praxis är i Finland gällande flera öl till en kund som skall bjuda sitt sällskap, jag har personligen otaliga gånger i Finland köpt mer än en öl till mina vänner.

Med vänlig hälsning,
Fredrik Karlström

————– såhär svarade ÅMHM———//

Hej igen Fredrik,
här följer ett svar på ditt brev som du skickade i fredags. Under ett möte på förmiddagen har dina frågor stämts av med berörda kollegor. Jag hoppas att följande ska kunna besvara det du undrar över.

För att tydliggöra vår tolkning om de moment du hänvisar till i 24 § alkoholförordningen bad jag vår myndighetsjurist Camilla Lundberg besvara så att det inte råder några tvivel om varför vi tillämpar den i praktiken som vi gör. Hon skriver följande;

Angående 24 § förordningen om alkoholdrycker och sprit
Fjärde momentet innebär inte att första stycket inte gäller för alkoholdrycker som är tillverkade enbart genom jäsning eller vars alkoholhalt är högst 5,5 volymprocent, och att man således skulle få servera flera åt gången. Fjärde momentet innebär däremot andra begräsningar av hur stor en portion av dessa alkoholdrycker får vara. Bestämmelsen tar alltså sikte på storleken av portionen och inte antalet portioner. Huvudregel i första momentet, att endast en portion får serveras åt gången, gäller allt jämt. Däremot får en mellanöl serveras i glas, flaska eller annan försäljningsförpackning som är större än en basportion.

Sjätte momentet innebär inte att tillsynsmyndigheten kan göra en smidig och flexibel (godtycklig) bedömning i övervakningen och bortse från förordningens bestämmelser. Tillståndsmyndigheten kan däremot på förhand godkänna avvikelser från 2-5 momenten, men inte avvikelser från första momentet där det stadgas att endast en portion får serveras åt gången. En sådan avvikelse kan till exempel avse någon speciell cocktail.
​​​​​​
Tillämpande av sjätte momentet har under ÅMHM:s tid inte skett men vi vet att den tillämpats i samband med bartendertävlingar i fastlandet då alkoholmängden är något högre än det lagstadgade.
Det finns ett rättsfall från förvaltningsdomstolen i Tavastehus, 29.3.2012 ( Nr 12/0104/4 Dnr 01884/10/7209) beträffande att den stadgade maximala portionen gäller servering i ett glas eller i en förpackning per kund och att portionen inte kan delas upp i två glas. Domstolen fann förordningen väldigt klar på den punkten och inte på något annorlunda sätt tolkningsbar.

Rent praktiskt kan man ha olika lösningar för att sköta serveringen på ett smidigt sätt och ändå uppfylla lagstiftningens krav. Om gästerna sitter så pass nära att serveringspersonalen kan bedöma gästens ålder och berusningsgrad genom visuell bedömning med kunden/kunderna kan dryckerna överlåtas utan att lagstiftningen överträds. Den som serverar alkoholdryckerna har, enligt straffbestämmelserna i LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol (s. 442 i ÅFS 2012), ansvaret för att den som serveras uppfyller kraven i fråga om bl.a. ålder och berusningsgrad. På ett serveringsställe utan åldersgräns kan detta vara svårt att bedöma/kontrollera på avstånd. Krav på legitimering av endast den som köper kan inte garantera att de övriga i sällskapet är 18 år fyllda. Om avståndet är för långt, dvs serveringsområdet är svårt att överblicka, så kunde det vara bra för affärerna och god service för kunderna att vid stor förväntad kundtillströmning ha personal som bär ut dryckerna till bordet. Hur en säker efterlevnad av lagstiftningen går till i praktiken kan dock skiljas sig mellan serveringsställen.
I praktiken säljs mat och dryck ofta i kombination och då gäller inte begränsningen i fråga, vilket du även kan läsa i första momentet 24 § förordningen om alkoholdrycker och sprit;
​​​​​​
Av alkoholdrycker får endast serveras en portion åt gången (basportion) . I samband med måltider får flera alkoholdrycker serveras samtidigt. Sällskap får serveras alkoholdrycker flaskvis eller i andra försäljningsförpackningar.
​​​​​​
För mer information och stöd gällande den berörda lagstiftning vi följer kan du läsa i Valviras anvisning om Alkoholärenden i restaurangverksamheten punkt 1.9 s. 12. http://www.valvira.fi/files/tiedostot/v/a/Valvira_anvisning_11_2012.pdf Tillgänglig: 22.07.2013

Vi som jobbar med alkoholfrågor upplever att det finns ett förtroende och förståelse mellan oss och krögarna. Ålands näringsliv har ett restaurangutskott där flera krögare ingår. De brukar kalla in oss till deras möten om det är något de vill diskutera. Någon aktör från området vid sjödagarna har inte kontaktat ÅMHM gällande problematiken du personligen upplevt. När vi är ute på inspektion stämmer vi av läget med krögarna och hör om de har några frågor de funderat på. Vi ger vid behov praktiska tips på hur en smidig servering till kunden kan göras utan att lagstiftning åsidosätts eller irritation väcks. Under våren år 2012 påtalades reglerna om antal basportioner i ett brev till samtliga tillståndsinnehavare, vars orsak jag förklarat i tidigare bifogad beskrivning. Det har dock väckts förvånansvärt lite frågor gällande den praktiska utskänkningen sedan dess och det är olyckligt att det uppdagas först nu mitt i turistsäsongen år 2013. Vid tidigare önskemål om lagstiftningsändring gällande alkoholservering har restaurangutskottet lyft frågan och drivit den. ÅMHM jobbar kontinuerligt efter de ramar vi blir tilldelade. Återkom gärna med fler synpunkter, vi är alltid öppna för en konstruktiv dialog mellan alla parter.

—–//////—–

Kan sålunda konstatera att det måste till en lagändring för att ÅMHM skall kunna sköta tillsynen på ett sätt som inte ställer till onödig irritation och inte upplevs som förmynderi. Jag tar upp det här när jag kommer tillbaka ifrån semestern.

kommentarer
 1. […] så var jag på Sjödagarna en kväll klockan 19:00 (inte krogen) och skrev om den händelsen här>> . Jag anser fortfarande att enportionsregeln är fel och jag har jobbat mycket med att få till […]

  Gilla

 2. anonymous skriver:

  Anonym writes:Oj då Oj då.

  Gilla

 3. anonymous skriver:

  Oj då writes:Enkelt, om det bara har att göra med att hen vill betala för vännernas öl – ge dom cashen och låt dom gå och köpa! Det ligger nog mera i den här storyn än att nån vill bjuda öl.

  Gilla

 4. anonymous skriver:

  Anonym writes:Fick samma förklaring när jag jobbade för min klient som sitter i rullstol. Måste jag släpa en person i rullstol fram till baren genom folkmassan för att få ut två sider på arken?

  Gilla

 5. anonymous skriver:

  Oj då writes:Gör man så här stora problem av hur många öl man får köpa på en gång, så är det dags att se över sin egen alkoholkonsumtion…har ni tid att dricka öl så har ni tid att köa för den också. 😉

  Gilla

 6. anonymous skriver:

  Anonym writes:Varför bör man se över sin egen alkoholkonsumtion bara för att man vill bjuda sina vänner på en öl?Problemet för de flesta av oss är att vi för utomstående oförskyllt framstår som fullständiga idioter, totalt oförmögna att ens förstå frågeställningarna. Uppenbarligen gäller detta dock inte alla.

  Gilla

 7. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Det är serveringspersonalen och krögarens ansvar att se till att lagen efterföljs, påstår du nu att det är okej att kringå lagen för att du vill beställa 4 öl? Det finns säker människor som anser att de är fullt kapabla att köra bil efter några öl, men inte får de kringå lagen bara för att de anser så, hur skulle det då se ut? Var glada att lagen följs istället, skulle den inte så skulle det säkert finns 1 miljon åsikter om det också.

  Gilla

 8. anonymous skriver:

  Anonym writes:Intressant att vi ska följa finsk lagstiftning från 1994 i detta sammanhang särskilt om man tar i beaktande resultaten av densamma.20 års erfarenhet visar ju med all önskvärd tydlighet att alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar ökat katastrofalt.Jag skulle föreslå att vi förbjuder folk att dricka överhuvudtaget under ordnade förhållanden på offentliga inrättningar, med dagens logik torde väl alla problem vara lösta då.

  Gilla

 9. anonymous skriver:

  Anonym writes:HejRåkade ut för samma skit på Arken,ledsnade på att köa och gick hem ochspelade COD istället samt söp ner mig så jag trillade av kontorsstolen.

  Gilla

 10. anonymous skriver:

  Anonym writes:Finns de här reglerna i Mynchen (Stavning fel) då får dom evakuera alla krogar till Ryssland!

  Gilla

 11. anonymous skriver:

  Anonym writes:Finns de här reglerna i Mynchen (Stavning fel) då får dom evakuera alla krogar till Ryssland!

  Gilla

 12. anonymous skriver:

  Jag writes:evakuera alla krogar till Ryssland!

  Gilla

 13. steelfm skriver:

  Hej alla, Tack för alla tankar och kommentarer. Uppenbarligen är det ett ämne som berör.Det jag eftersträvar är en balans mellan att sila mygg och svälja elefanter. Jag är allergiskt mot "moralisk"lagstiftning och lagstiftning för lagstiftarens egen skull alltså den typ av lag som antogs av lagtinget att det är förbjudet för ett par att ha picknick och se på solnedgången med en flaska vin vid vattentornet, samtidigt som vi vet att de stora problemen vi har är de som återkommande kör grovt rattfulla och de som missbrukar narkotika.Om en nykter person vill köpa fem-tio-eller femton mellanöl anser jag att han eller hon borde få göra det eftersom det är mer än uppenbart att han eller hon inte tänker dricka dessa öl själv. Varför skall vi alltid göra saker och ting mer komplicerade än vad de behöver vara och varför kan vi inte sätta fokus och resurser där de gör mest nytta. Skulle inte ÅMHM gjort en annorlunda tolkning det här året än de senaste decennierna skulle just det här lilla irritationsmomentet inte behöva uppstått. Jag tänker göra vad jag kan för att en samling människor skall kunna skicka fram en person till barmästaren och köpa öl till sina kamrater, alternativet fungerar inte i verkligheten och det är där de flesta av oss lever. Trevlig sommar.

  Gilla

 14. anonymous skriver:

  Matte writes:Keep up the good work, du behövs, men vad gör alla andra ministrar?

  Gilla

 15. anonymous skriver:

  Anonym writes:Om man vill supa och är alkohol beroende lär man inte supa mindre av att man kan köpa 2 mellanöl åt gången…ilandsproblem?kan bli ett ulandsproblem om turisterna tröttnar på ett överdrivet förmynderi

  Gilla

 16. anonymous skriver:

  Anonym writes:Suntförnuft, eget ansvar och rimlighet säger jag. Det verkar som om det bara är Frille som har och förstår det. Tack för att du försöker förändra

  Gilla

 17. anonymous skriver:

  Roger P writes:Visar inte detta på att man inte kan styra hela världen med lagar och förordningar, helt klart ogenomtänkt och opraktiskt från första början, ni som stiftar lagar/regler borde kanske sitta ner en stund och leka djävulens advokat innan ni fattar era beslut, syftet är inte alltid i linje med resultat

  Gilla

 18. anonymous skriver:

  Andreas writes:Så vi vill fortsätta att bidra till alkoholrelaterade problem i samhället istället för att förebygga dem? Genom den metod krögarna tillämpar idag så har de en möjlighet att vara ansvarsfulla krögare och kan lättare ingripa om en person blir för berusad. Är det fel? Vill vi verkligen att våra medmänniskor ska bli alkoholiserade, när vi genom detta lilla ingrepp kan hjälpa dem istället? Vi människor har en tendens att vara egoistiska, men försök att tänka utanför lådan lite. Många ungdomar ser jag redan som fullskaliga alkoholister, men vad händer sedan när dom blir fullskaliga "socialfall"? Jo samhället, dvs skattebetalarna, betalar otroliga summor pengar i svallvågorna av vår iver att supa på krogen. Därför förespråkar och välkomnar jag strängare uppföljning av lagarna och hoppas vi kan vara en förebild som ett ansvarsfullt samhälle som hjälper våra medmänniskor istället för att se dem lida. Någon nämnde ordspråk: Föregå med gott exempel!

  Gilla

 19. anonymous skriver:

  erfaren krog arbetare writes:jag har jobbat i restaurangbranschen i snart 10 år i Finland, Sverige, Åland och i Nederländerna. och kan konstatera att mitt arbete aldrig varit så oefektift och mödosamt som nu pga ÅMHM:s nya hårda tag.ÅMHM borde lita på att vi som jobbar i branschen och tagit alkopass borde anses vara kapabla över att styra konsumtionen till en måttlig nivå.lönsamheten sjunker drastiskt för krögarna och gästerna blir irriterade personalen lika så. vi tycker värkligen inte det är kul att stå å käfftas med varannan gäst om att odm inte får köpa mer en en dryck

  Gilla

 20. anonymous skriver:

  Ove writes:Herregud, snacka om i-landsproblem…

  Gilla

 21. anonymous skriver:

  Malte writes:Jag håller helt med Karlström. Inte klokt vilket förmynderi. Återigen sila mygg svälja elefanter. Problemet är att folk köper 100 shotar på arken klockan 0200, då sätter vi in den stora kanonen mot de som köper mellanöl på Rockoff. Om vi skapar ett system så att folk inte har trevligt på krogen ärmeet väl klart som tusan att folk ordnar egna kalas därmde får ha trevligt. Stå på dig Karlström, verkar som om det bara är du som har det sunda förnuftet kvar i borgen. Ge inte upp! Hälsningar företagare i byggbranschen

  Gilla

 22. anonymous skriver:

  Anonym writes:Nu var det ju så att Karlström avslutar brevet med "Jag tar upp det här när jag kommer tillbaka ifrån semestern".

  Gilla

 23. anonymous skriver:

  Anonym writes:Men herregud, har svenskarna invaderat Åland?? Min bild av att det inte råder vattentäta skott mellan olika berörda myndigheter på Åland fick sig minsann en rejäl törn här. Byråkrati som signalerar att varje tecken på egna initiativ eller att någon använder hjärnan istället för en regelbok är svenskens kännetecken, inte ålänningens. Mycket tråkigt att ÅMHM dessutom avslutar med: "Jag tar upp det här när jag kommer tillbaka ifrån semestern".

  Gilla

 24. anonymous skriver:

  Anonym writes:Vad är problemet? Det är ju bara för krogarna att servera vid bordet så är problemet löst.

  Gilla

 25. anonymous skriver:

  Anonym writes:Eller kanske krogen kunde sälja öl i kanna? Borde väl räknas om "annan försäljningsenhet"?Kom med konstruktiva lösningar istället för gnäll. Lagen är som den är. Det lär vi inte kunna ändra inom rimlig tid. Men det kanske går att hitta en lösning. Ålänningar brukar ju hitta kreativa lösningar på problem.

  Gilla

 26. anonymous skriver:

  Anonym writes:Ops en servitör som blev trampad på tårna… Personligen måste jag lyfta på hatten för en minister som försöker göra något och som ifrågasätter hur man läser lagen och hur man tillämpar den! En minister som i alla lägen försöker göra det bästa för Åland, hade varit mycket bra om hans kollegor gorde det samma någongång…Snyggt jobbat.

  Gilla

 27. anonymous skriver:

  Anonym writes:D står väl även att alkoholen inte får säljas i uppenbart berusningssyfte. D är helt ok m lagstiftning i gällande sak men den borde ju definitivt ses över för om man skall hårddra den raden i lagstiftningen så borde ju knappt nattklubbarna finnas..lite flexibilitet borde d finnas rum till utan att d ska överdrivas..stor skillnad på 5 groggar och 2 öl..

  Gilla

 28. anonymous skriver:

  Anonym writes:Efter det här går man aldrig på krog mera…

  Gilla

 29. anonymous skriver:

  Anonym writes:Jag har inte orkat läsa igenom hela inlägget men ; Jag hoppas du slipper komma till butiken en dag för att se att det bara finns importerad mjölk att köpa. Det jag vill få fram är att ett beslut inte alltid är bra även om grundtanken kanske är bra.

  Gilla

 30. anonymous skriver:

  Servitör writes:Det är ju sen i övrigt inte ÅMHMs fel. Dom följer bara Valviras föreskrifter. Som näringsminister kanske du borde ha koll på Finlands Näringslag gällande alkohol, vilket är den vi följer. Att man på fastalandet totalt ignorerar Valvira och näringslagen är irrelevant. Att man gör 'olagliga' saker när man serverar för mycket är någonting alla med alkoholpapper vet och inte brytt sig om.Här är ett längre inlägg om Finlands och Ålands alkohollag och föreskrifter:Det är ju föreskrifterna från Valvira som är åt skogen. Att säga att Åland har en egen alkohollag är nog nästan lite att ta i, då den enda lag i princip lyder "Vi Riket Finlands lag"Den enda uppdatering jag hittar i Ålands Alkohollag är den från 2007, och är den jag lärt mig:"I syfte att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholdrycker skall alkohollagen (FFS 1143/1994) och förordningen om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994) tillämpas i landskapet, till den del de innehåller bestämmelser om tillstånd till servering av alkoholdrycker, med de avvikelser som följer av denna lag."Dvs är det Finlands lag som gäller. Lagen är också självuppdaterande mot Finlands lag:"Sker därefter ändringar i alkohollagen eller förordningen om alkoholdrycker och sprit skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket."För säkerhets skull tittade jag efter i Ålands Lagsamling. Senaste upplaga är den från 2012/12. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol är enda alkohollagen Åland har och den är oförändrad sedan 2007.Här är de relevanta lagarna om alkoholportioner:"Alkoholdryck som framställts enbart genom jäsning (t.ex. rött och vitt vin) eller vars alkoholhalt är högst 5,5 volymprocent får serveras glas- och flaskvis eller i andra försäljningsförpackningar. Vid servering glasvis är den största engångsportionen 0,5 liter och annars högst en liter per kund. (AF 24 § 4 mom.)." Jag förstår inte riktigt hur du kan ha tolkat 24 § 4 mom. fel… Det är någonting alla med alkoholpapper vet.En portion = en öl eller motsvarande. Max en portion per kund.Att ingen bryr sig om det är irrelevant, men alla känner till det."Av alkoholdrycker får endast serveras en portion åt gången (basportion).Det är förbjudet att servera dubbelportioner /…/ Sällskap får serveras alkoholdryckerflaskvis eller i andra försäljningsförpackningar (AF 24 § 1 mom.)."Dvs. inte sälja flera portioner åt ett sällskap, såvida det inte är i en större försäljningsförpackning, exempelvis en spritflaska.Detta är vad Valvira lägger till, och är egentligen vad § 24 mom 1 säger."Det är förbjudet att servera alkohol i s.k. dubbla portioner, dvs. att mansamtidigt åt en kund serverar flera portioner. Det är också fråga om dubblabasportioner då man samtidigt serverar dem åt kunden i två skilda glas."Förutsatt att resten av riket följer Valviras förevisningar så gäller samma sak där. Inte för att någon på riktigt följer alkohollagen ändå, men ändock. Valvira är ett ämbetsverk under social- och hälsoministeriets förvaltningsområde.Valvira övervakar verksamhet inom social- och hälsovård, alkoholförvaltning och miljö- och hälsoskyddet samt handleder regionsförvaltningsverken och kommunder i Valviras ansvarsområden. Det är också dom som utfärdar tillverknings-, partihandels-, användnings- och importtillstånd för alkohol.Ålands näringslag, alkohollagen är J10:http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/j_naringarna_2012.pdfFinlands Alkohollag:http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941143Förordningar om alkoholdrycker och sprit:http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941344Valviras föreskrifter vid alkoholärenden i restaurangverskamhet:http://www.valvira.fi/files/tiedostot/v/a/Valvira_anvisning_11_2012.pdf

  Gilla

 31. anonymous skriver:

  gk. writes:Sup hemma= problemet löst. hoppas alla politiker och krogar tror på det också!!!!Moooooahahahaaaaaa 🙂

  Gilla

 32. anonymous skriver:

  Andreas writes:Skyll inte på ÅMHM, dom är bara en myndighet som ser till lagarna, som lagstiftarna gjort, efterföljs. Lagen har funnits redan ett antal år, men alla har hittills struntat i den. Nu gör man ett försök för att följa dessa lagar, få bort kulturen att beställa 100 shottar på en gång, få bort slagsmålen på krogarna, få bort dom som somnar i snödrivorna och få ett säkrare mariehamn i allmänhet. Jag som jobbar som polis har sett framsteg, hur mycket ni än påstår att fylleriet är på samma nivå som tidigare, även om det är min personliga syn på situationen. Det är ju trots allt vi som med nyktra ögon ser och övervakar krogstängningarna, och får kännedom alla slagsmål och fyllekörningar.Ge detta lite mera tid och låt statistiken visa resultaten. Vi vill ju vara ansvarsfulla, eller hur? Stora barn, stora bekymmer, men mera alkohol är inte en lösning på problemen, även om jag också vill njuta av min whisky och öl. Jag får helt enkelt anpassa mig till det, lika bra som det gick att anpassa sig efter "rökning förbjudet inne på krogen".

  Gilla

 33. anonymous skriver:

  Anonym writes:Det som hände oss på en av stadens restauranger på Lördagen.Var att vi beställde mat vid bardisken och en öl till middagen. (Den var vår första öl för dagen).Kom sedan på att vi kunde ta en fördrink innan maten.Då fick vi till svar – att vi måste dricka ur ölen först och sedan komma igen och beställa fördrinken.Ölen fick nu bli både fördrink och matdryck.Jodå vi blev irriterade och ifrågasatte,tror inte den stackars serveringspersonalen tyckte det var trevligt att bli ifrågasatta hela kvällen.(Vi var inte direkt dom ända)Vilket märktes rätt väl på dem fram åt natten var deras förstående leende helt borta. Tråkigt 😦

  Gilla

 34. anonymous skriver:

  M writes:Hörrni lagstiftare och andra med indlytande:Jag säger som en gammal filosof: "En befolknings välmående står i direkt omvänd proportion till antalet lagar och regler i landet".Och en annan filosof: "Beröva befolkningen ett ansvar, och nästa generation kommer att ha förlorat förmågan att ta det ansvaret".Har ni helt missat dessa i er utbildning?

  Gilla

 35. anonymous skriver:

  Anonym writes:Om man köper en macka, får man köpa flera öl då?

  Gilla

 36. anonymous skriver:

  Anonym writes:Om man köper en macka, får man köpa flera öl då?

  Gilla

 37. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Detta är ju ingen NY lag som kommit nu så tycker det är väldigt konstigt att ÅMHM måste kolla så extremt mycket just nu i sommaren med alla turister som inte förstår något av dessa underliga lagar vi har på Åland… Verkar som att ÅMHM är helt ute och cyklar enligt mig.. Dom kan ju istället vara noggrannare med hur fulla folk får vara på krogen…. Dessutom är det ca: 5% av all alkohol som säljs på krogar och restauranger så kanske vi borde ha "portioner" på alko istället…

  Gilla

 38. anonymous skriver:

  Anonym writes:Kära ÅMHM ta en studioresa till oktober festen i Tyskland skall ni få se hur öl skall serveras, tror till och med att landet hör till Eu…..

  Gilla

 39. anonymous skriver:

  Anonym writes:Vem fan bryr sig? Hur många öl vill ni bära med er under armarna egentligen? 10?

  Gilla

 40. anonymous skriver:

  brell writes:Nästan vem man än snackar med angående detta så får man samma reaktioner. Det är rent bedrövligt hur det fungerar nuförtiden. På arken är det lång kö till baren och då man äntligen kommer fram så får man köpa bara en… en öl och en shot är helt förbjudet. Kan inte tro att det finns strängare och en mer idiotisk lagstiftning i något annat demokratiskt land i världen… Man kan ju inte gå ut här med vänner bortifrån. Man skulle få skämmas ögonen ur sig. Denna lag har funnits väldigt länge redan. Men man har inte tolkat den på detta vis innan. I alla fall inte tillämpat den. Bra har det gått i alla fall. Så problemet kanske sitter hos ÅMHM.

  Gilla

 41. anonymous skriver:

  Filuren writes:Detta händer bara på Åland.

  Gilla

 42. anonymous skriver:

  Anonym writes:Det var samma idioti på Dinos. Två öl fick man nog, men inte fyra. Så det blir väl till att dricka mera hemma med gänget i framtiden och låta krogarna gå i konkurs. För det är tydligen det bestämmarna vill. Välkommen till Åland.

  Gilla

 43. anonymous skriver:

  Krympling writes:Lite knepigt att ta sig fram till baren på en krog med mycket folk om man sitter i rullstol eller går på kryckor.

  Gilla

 44. anonymous skriver:

  Stefan writes:Finns det nån lag som stiftats av det Åländska parlamentet som har fungerat i praktiken ? Nej låt dom sköta lagstiftningen på andra sidan Skiftet bara om det skall fungera !

  Gilla

 45. anonymous skriver:

  Anonym writes:Det går ju dock ypperligt att köpa en flaska skumpa/vin med 1-2 glas.. Vilket jag kan tycka borde innehålla mera alkohol än t.ex 2 öl. Detta på minst 2 av stadens krogar.

  Gilla

 46. anonymous skriver:

  Peter writes:Jag förstår personer som blir irriterade på detta, men det e ju egentligen bra att det går till just på detta sätt! Säkerheten ska absolut komma först och helt klart skulle det ju underlätta om man fick köpa åt alla på en gång, men ni kan ju gå parvis och köpa och på det viset kan ni ju hålla era platser vid borden! Enkelt som dubbla dörrar alltså!

  Gilla

 47. anonymous skriver:

  Anonym writes:" Det har dock väckts förvånansvärt lite frågor gällande den praktiska utskänkningen sedan dess och det är olyckligt att det uppdagas först nu mitt i turistsäsongen år 2013."Så de som övervakar alkoholutskänkningen har ingen aning om hur den går till i verkligheten ? Det är precis sånthär paragrafrytteri som gör att man tappar all respekt för tjänstemän och lagstiftare.

  Gilla

 48. anonymous skriver:

  Inte bra! writes:Upptäckte detta också på Arken och har hört om det på andra ställen. Detta är en mycket tragisk historia. För om man tänker efter så sänker det ju servicen väsentligt och mindre ställen som inte har råd med så mycket personal som bordsservering kräver tappar jättemycket i omsättning och som i slutändan leder till konkurs och nedläggningar. Och i slutändan säger allt detta emot allt. Man vill förebygga alkoholkonsumtion men gör det på fel sätt, eftersom detta skapar en kraftig irritation kommer folk att sluta gå ut för att det går långsamt att få dricka och att krogarna måste höja priset på drycken för att överhuvudtaget fortsätta gå runt. vilket betyder att en stor mellan öl på fat kommer att kosta 6-8 € inom kort. Det i sin tur leder till att folk börjar dricka väldigt mycket mer hemma och totalt okontrollerat jämnfört med på en krog med vaktpersonal och dylikt. Vilket leder till att polisen som redan inte räcker till kommer få ännu mer att göra + att alkoholkonsumtioen kommer att öka. Och Åländsk bnp kommer att gå ner och försämra ekonomin då restaurang branchen fortfarande sysselsätter mycket folk sommartid.

  Gilla

 49. anonymous skriver:

  Instämmer writes:Vi råkade ut för samma sak i lördags på Arken. Vi kom vid bordet överens om att en går och köper, så att den andra kan sitta och hålla bordet, eftersom det var fullt och vi annars skulle ha blivit av med sittplatserna. Men vid baren räckte det då inte med att min vän pekade ut mig, utan jag skulle måsta stå bredvid henne vid baren för att hon skulle få köpa en cider åt mig med! Ett fruktansvärt knöligt system, när det till på köpet är långa sega köer vid baren! Så håller med, måste gå att göra på ett smidigare och mera kundvänligt sätt än som det fungerar nu! För inte är folk nyktrare nu än tidigare!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s