Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram – Tal på sessionen

Publicerat: 1 november, 2012 i Uncategorized

Fru president,
De nordiska länderna har en lång tradition av politiskt samarbete.
Vi har en gemensam historia, likheter i de sociala välfärdssystemen och den demokratiska regeringsformen.
Norden är en region med tillväxt och utveckling men det finns skillnader i välstånd både mellan och inom de nordiska länderna.

Regionalpolitik handlar om att investera i människor. Det är den politik som syftar till att skapa balans mellan olika delar av en stat eller region.

Traditionellt har regionalpolitiken, särskilt i de nordiska länderna, varit inriktad på att omfördela resurser mellan olika regioner och att genom industrietableringar skapa ekonomisk tillväxt i de delar av landet som drabbats av utflyttning och arbetslöshet.

De senaste 10-15 åren har det dock skett en omsvängning i regionalpolitiken. Idag ligger fokus i större utsträckning på att möjliggöra regionala initiativ och samla olika aktörer i regionerna för att skapa tillväxt.

Den gemensamma nordiska regionalpolitiken fokuserar på att skapa bättre livsvillkor i hela Norden och bidra till utveckling av hela nordens innovativa förmåga och ekonomiska tillväxtpotential.

Den nordiska regionalpolitiken ska hjälpa regionerna att bättre utnyttja sin potential, stärka konkurrenskraften och öka sysselsättningen. Viktigt att påpeka är dock att regionalpolitiken måste samverka med andra politikområden för tillväxt och utveckling och göra de nordiska länderna och regioner mer konkurrenskraftiga och attraktiva för investeringar.

Men de regionala förutsättningarna och utmaningarna ser olika ut. Högre arbetslöshet leder till förutom en för individen förödande situation, ökade kostnader för samhället och minskande skatteintäkter som får tydliga konsekvenser för vård, skola och omsorg, otillräcklig service och på sikt lägre tillväxt.

Genom att öka tillgänglighet och förbättra infrastrukturen t.ex. genom snabbare internet, utbyggnad av IT-struktur baserad på fiber, och uppmuntra till innovation och företagande kan fler och bättre jobb skapas. Genom ökad sysselsättning och ökat företagande kan den negativa trenden ofta vändas.

Det regionalpolitiska samarbetsprogrammet 2013 – 2016 har tagits fram under det Norska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Det blev behandlat av de nordiska ministrarna för närings-, energi- och regionalpolitik i oktober 2012.

Samarbetsprogrammet anger riktlinjerna för det nordiska regionalpolitiska samarbetet under de kommande fyra åren. Det kompletteras varje år av ett ordförandeskapsprogram med prioriterade initiativ för det kommande året.

Målet med samarbetsprogrammet är en hållbar regional tillväxt i hela Norden, att lokala, regionala och centrala myndigheter i Norden ska bli inspirerade av goda lösningar, samt att ge ökad kunskap och underlag för vidareutveckling av regionalpolitiska perspektiv och initiativ.

Den nordiska regionalpolitiken omfattar utvecklings- och innovationspolitik, välfärds- och demografiutveckling, utmaningar för ett hållbart samhälle och internationellt regionalt samarbete.

De nordiska regionalministrarna har valt att fokusera sitt arbete till tre huvudsakliga insatsområden.

Ni hörde statsministrarna under toppmötet i tisdags återkommande nämna den demografiska förändringen framöver som en av de största utmaningarna för vår välfärd. Vi blir allt fler som blir allt äldre, vilket givetvis förändrar försörjningskvoten. Statistiskt så lever en flicka som föds idag tills hon blir 100år. Detta är givetvis något som är glädjande men även något som är en stor utmaning och kommer tvinga fram ett nytänkande i förhållande till välfärdstjänster.
Detta område har en klar regional dimension.

En annan stor utmaning gäller Arktis som står inför en våldsam utveckling som sätter hela denna del av världen under stor press, både miljömässigt och samhällsmässigt. Denna utveckling måste ske på ett hållbart sätt, klimatförändringen medför stora utmaningar men öppnar även upp för många nya affärsmodeller. En genomtänkt regional politik kan länka olika politikområden samman och bidra till en hållbar utveckling i Arktis.

Statsministrarna pekade även på grön tillväxt och en grön omställning som en nödvändighet om vi i norden ska klara av att bevara vår höga levnadsstandard. Här kan våra olika regioner göra skillnad.

Vilka insatser föreslår då ministerrådet,
Inom en regionalt hållbar välfärdsutveckling
Ska programmet stödja insatser för den demografiska utvecklingen, vidareutveckling av offentliga och privata tjänster, ökad attraktivitet för lokalsamhällen och mobilisering av arbetskraft samt att underlätta för att rekrytera och behålla arbetskraft med relevant kompetens.

Inom En hållbar näringslivsutveckling i Arktis
Ska programmet stödja och utveckla framtidsscenarier för en hållbar näringsutveckling i Arktis gällande möjligheterna med fiskeriresurserna, olja och gas samt mineralfyndigheterna men även Arktis sett ur ett turistiskt perspektiv. Programmet ska även bidra till en vidareutveckling av den politiska debatten genom ökat kunskapsunderlag.

Inom grön tillväxt i alla regioner
Ska programmet bidra till utveckling av mer kunskap om förutsättningarna för miljöinriktad entreprenörskap och innovation, samt utveckla exempel på hållbara stads- och bymönster som kan vara goda modeller för olika regioner i Norden och Europa. Förnyelsebara resurser är svårare att ta tillvara i storstäderna men förutsättningarna finns i glesbygden där framförallt vind och biomassa är en oerhörd resurs.

Regionalpolitik handlar om att skapa förutsättningar så att människan på landsbygden skall kunna utveckla sina egna regioner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s