Arkiv för mars, 2020

Temporärt tilläggsstöd

Publicerat: 26 mars, 2020 i Personligt

Här kan du läsa eller titta på det jag sa idag i lagtinget om lagen om temporärt tilläggsstöd.

Landskapsregeringen föreslår alltså att en landskapslag om temporärt tilläggsstöd för den som lyfter arbetslöshetsförmåner antas till följd av Finlands beslut att den 16.3.2020 försätta landet i undantagsförhållande.

Förslaget medför att den som lyfter en arbetslöshetsförmån för tiden 1 april – 30 juni 2020 även skulle kunna lyfta ett tilläggsstöd om 30 euro per dag (fem dagar/vecka) för samma tidsperiod.

Huvudsyftet med lagen är som jag berättade i mitt anförande igår att trygga de stora kommande permitterade människornas grundläggande behov under de kommande tre månaderna,

samt att underlätta för företagen att ta beslutet att permittera, utan att försätta sin personal i en ekonomisk osäker och ohållbar situation. 

Genom att ta det tunga beslutet att permittera minskar företagen sin kostnadsmassa och kan förhoppningsvis överleva/övervintra under denna tid av undantagsförhållande så att de så snart som bara är möjligt kan återgå till det normala och åter börja betala personalen den lön de är värda.

I korthet går lagen ut på att vi ger alla personer med grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd under april-juni ett extra tillägg om 30euro/dag

Viktig att komma ihåg att det ges till personer med det svagaste skyddsnätet i denna extraordinära situation,  alltså till en person som är

 • arbetslös arbetssökande som inte uppfyller arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning eller som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden
 • Nya på arbetsmarknaden som inte har hunnit sätta sig in i arbetslöshetskassornas verksamhet
 • Och alla de som nu blir permitterade och som avvaktar på att få återgå till sina arbeten, för just nu finns inga andra arbeten att söka.

– Jag vet att det finns frågetecken om den här lagen behandlar alla personer som är berättigade till grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd jämlikt. Svaret på den frågan, anser jag som föredragande minister, att är: JA

– Landskapets lagstiftningsbehörighet gäller den gruppen som får grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Vi bedömer att vi inte kan reglera dem som omfattas av rikslagsstiftning, alltså de som får arbetslöshetsdagpenning i form av inkomstrelaterad dagpenning ifrån sin a-kassa.

Viktig att komma ihåg är också att det här är:

– Det är en temporär insats under tre månader april-maj- juni i en exceptionell tid i där landet och Åland är i undantagsförhållande. Sist det inträffade var nationen i krig.

– En ytterligare viktig sak för landskapsregeringen, förutom att hjälpa människor i kris med den här lagen . Är att i det här akuta läget vi befinner oss i, nu när konsumtionen avstannat och många butiker, restauranger och tjänsteföretag lider stora förluster, så är det här stödet är ett av det snabbaste sättet att få ut pengar och med det köpkraft i samhället. Speciellt till den grupp som verkligen behöver det, till de arbetslösa och permitterade. 

– Den här insatsen lättar även på kommunernas arbetsbörda i de fall personerna annars skulle tvingas söka socialt utkomststöd, med allt vad det innebär, i utredningar och tid. Så indirekt är det här stödet även ett stöd till kommunerna, även finansiellt.

– Skyddsnätet finns fortfarande kvar om det behövs genom kommunernas sociala verksamhet, men på detta sätt är det färre som behöver söka sig till socialkanslierna.

– Ett ytterligare viktigt syfte med den här lagen är att många företag måste snabbt sänka sina kostnader för att överleva. Det här minskar tröskeln för dem och ökar möjligheterna att starta upp igen i ett bättre läge när förhoppningsvis tiderna förändrats  och vardagen återkommit.

– Ingen arbetstagare får mindre stöd genom förslaget! Vissa får lite mindre höjning om tillägget kombineras med t.ex. bostadsbidrag.

Avslutningsvis. Det här är alltså en insats för att rädda så många jobb som det bara är möjligt, allas jobb, inklusive de a-kassa anslutna

– Det här är en insats för att hålla ekonomin rullande – injicera mycket kapital snabbt i det åländska samhället och det här är ett temporärt tillägsstödet, som förhoppningsvis aldrig skall behöva användas igen,

Och min starka uppmaning som jag sa igår gäller fortfarande, till alla er som är med i en a-kassa Lämna den inte för denna tillfälliga lag. Blir den här situationen långvarig är din a-kassa värdefull.

Och till sist, eftersom det här är en budgetlag så sker laggranskningen i efterhand och om det visar sig att vi gjort något fel, och laggranskningen underkänner lagen eller delar av den. Så får vi helt enkelt göra om och göra rätt. 

Det som då kommer ske är att vi INTE kommer återkräva något av någon utan i så fall ge i efterskott det som den rättmätige har rätt till.

– Nu finns ingen tid för missunnsamhet, avundsjuka, bitterhet. Tid för att kämpa tillsammans, göra allt vi kan för att rädda arbetsplatser. Ingen får det sämre med detta, men några personer får det lite lättare.

Mitt anförande i lagtinget

Publicerat: 25 mars, 2020 i Personligt

Idag höll jag ett anförande i lagtinget om vår tilläggsbudget ”Starka Tillsammans – Första Hjälpen” Du kan titta/lyssna på det anförandet här.

Första Hjälpen

Publicerat: 24 mars, 2020 i Personligt

För en dryg vecka sedan kontaktade Ålands Landskapsregering, Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland och representanter ifrån de tre åländska bankerna (”Aktionsgruppen”) för att diskutera de akuta likviditetsåtgärder som behövs just nu för att företag inte skall gå i likviditetskonkurs.

När arbetet inleddes visste vi inte vad finska regeringen skulle komma med för stödpaket, men vi visste att vi måste agera snabbt och göra det vi kan göra, själva.

Som du säkert vet är fördelningen delad över de instrument som hanterar näringslivet på Åland. Skatter, arbetslagstiftning, kollektivavtal, arbetstid, semester, lönegarantier etc styrs över och bestäms från Finland emedan vi har andra instrument att använda. I fredags höll finska regeringen en presskonferens och berättade ungefär vad de avser göra, i korthet är det, det här:

Finländska regeringens stödpaket till företag 20.3.2020

 • En 400-miljoners tilläggsbudget
 • Finlands bank emitterar företagscertifikat
 • Uppskov av pensionsbetalningar
 • Arbetspensionsavgifterna sänks tillfälligt 
 • Totalt 50 miljarder euro i insatser
 • Människors utkomstmöjligheter, alla ska ha rätt till arbetslöshetsersättning, även små/enmansföretagare (utan krav på nedläggning) och karenstiderna i permitteringar förändras
 • förlängning av tiden för skattedeklarationer
 • att skatteförvaltningen avstår från att ta ut förseningsavgift för skattebetalningar
 • olika betalningsarrangemang vid skattebetalningar.

Eftersom det krävs lagstiftning även i Finland för att flera av dessa åtgärder skall börja gälla har vi ännu inte hunnit/kunnat analysera alla delar i detalj. Men kontentan är att vi tycker deras paket ser lovande ut, i en tid av ovisshet, men mer behöver göras. Både där och här.

Vad gör då landskapsregeringen och den så kallade ”aktionsgruppen”?
Det alla direkt var rörande överens om är att denna situation är extrem och att konsekvenserna kan bli förödande för många företag, personer och för landskapet som helhet.

Det alla också var överens om är att kostnaderna för företagen måste minska. Direkt och drastiskt. Så vi uppmanade alla företagare som drabbats direkt eller indirekt av konsekvenserna av corona-viruset att se över alla sina omkostnader. Snabba åtgärder som exempelvis dessa behöver göras:

 • Begär uppskov på alla utgående fakturor.
 • Begär uppskov på amorteringar.
 • Förhandla om avtal med leverantörer, hyresvärdar och banker 
 • Se över personalen, permittera eller deltidspermittera de som har lite att göra.

En av de största kostnaderna och tillgångarna i ett företag är personalen och eftersom de flesta företag på Åland ser sin personal som en del av sina familjemedlemmar kan också den känslan påverka företagaren att inte vidta de åtgärder som en sådan här situationen kräver. Alltså att använda det drastiska verktyget som finns, varsel och sedan permittering.

Företagen vill helt enkelt sin personal det bästa och inser att en permittering som resulterar i att inkomsterna drastiskt minskar och ersätts av en ersättning ifrån AMS på ca €600/månad (före skatt) är en för stor förändring, för någon man tycker mycket om och värnar. Vilket då kan resultera i att man väntar för länge att vidta denna åtgärd.

Därför var regeringens första förslag att vi tillfälligt i tre månader skulle höjda den ersättning som betalas ut ifrån AMS till de personer som företagen tvingas permittera. Så att företagaren vågar ta det beslutet utan stora konsekvenser för sina anställda.

Människor måste känna en trygghet i att de inte hamnar i en ekonomisk kris i den här situationen utan kan fortsätta betala sina räntor, hyror, mat, förnödenheter och leva sina liv så vanligt som det bara är möjligt. Det är viktigt för regeringen, men det är även oerhört viktigt för företagen. Målsättningen och förhoppningen är givetvis att vi så snart som möjligt ska komma tillbaka till vardagen, till arbetet och till livet.

Lagberedningen håller som bäst på att ta fram ett lagförslag om ett temporärt tilläggsstöd med anledning av det undantagsförhållande som pågår och som vi skall lägga som en budgetlag tillsammans med tilläggsbudgeten.

Men den åtgärden räcker inte. Kostnaderna slutar inte komma bara för att landet sätts i beredskapsläge. Därför insåg vi direkt också att ett stöd till personerna som drabbas inte är tillräckligt.  Även lån, garantier och bidrag kommer att behövas för företagen. Sålunda har vi lanserat ett förslag som bygger på att vi litar på företagen och att vi vill att sunda, livskraftiga företag så fort som möjligt skall komma upp på banan igen när verkligheten återgått till det normala. 

Det som kommer att tas beslut om den här veckan handlar om en process där företagare kan ansöka om ett likviditetslån via sin bank. Banken och företaget kommer garantera 20 procent av beloppet och landskapsregeringen och Finnvera de resterande 80 procenten.

Alla som banken bedömer att ha vidtagit nödvändiga åtgärder, är livskraftiga och kan påvisa att de har eller kommer få likviditetsproblem de kommande månaderna, kommer även bli aktuella för ett likviditetsstöd som motsvarar 20 % av det ansökta lånebeloppet. 

Det stödet betalas sedan ut av landskapsregeringen före Finnvera har återkommit med sitt beslut. Stödet är ett såkallat ”de minimis stöd” och baserar sig på stödprinciper som arbetats fram i brådskande ordning och kommer antas under dagen.

Från och med i måndags har Åland Näringsliv, Företagarna på Åland och Visit Åland inrätta en, i första hand, digital ”sambandscentral” för att hjälpa företagare i den här processen. Det de gör är en initial hjälp med att förbereda sig inför mötet med banken. 

I den processen är det viktigt att några handlingar förbereds och att företaget genomlyser sin egen verksamhet. För att erhålla stödet behöver företaget ta fram följande dokument och vidta vissa åtgärder:

1. Visa att man är ett livskraftigt företag

 • Preliminärt resultat per 31.12.2019 (senaste möjliga)
 • Senast fastställda bokslut (2018 eller vilken period man nu har)

2. Nulägesbeskrivning (fritt formulerad)

 • Hur har krisen påverkar dig?
 • Vilken situation är företaget i just nu.

3. Handlingplan för de åtgärder man vidtagit nu (fritt formulerad)

 • Vilka kostnader har du skalat ner/tagit bort? (Personal, hyror, leverantörer t.ex.)
 • Hur mycket har kostnaderna reducerats med dessa åtgärder?

4. Prognos på 2020 (så bra du nu kan)

 • Uppskattad omsättning
 • Uppskattade personalkostnader
 • Uppskattade kostnader för varu-/tjänsteinköp
 • Uppskattade övriga rörliga kostnader
 • Uppskattade övriga fasta kostnader
 • Uppskattat resultat

Du kan inleda din ansökan här>>

Den här ”Första Hjälpen” är tidsbegränsad och man kommer att ha tid på sig till 30.6.2020 att ansöka om stödet. Således, är det inte akut för ditt företag, så behöver du inte bestämma dig i dagsläget.

Viktigt att poängtera är också att det kommer fler paket framöver, så till dig som inte har akuta likviditetsbehov just nu, använd inte, eller utnyttja inte detta tillfälle.

Den åländska regeringen vidtar även andra viktiga åtgärder såsom att sänka avgifter, satsa på högskolepraktikanter, öka investeringarna i destinationsutvecklingen med mera. Vi återkommer med mera information i tilläggsbudgeten -Starka Tillsammans- som presenteras i eftermiddag. Vi arbetar som bäst med detta.

Den åländska regeringen vill inte att ett enda livskraftigt företag på Åland skall gå i en likviditetskonkurs på grund av denna pandemi.

Jag kommer återkomma inom kort med några FAQ (återkommande frågor/svar) på hur vi tänker, varför vi gör som vi gör och hur vårt paket kan hjälpa olika företag och företagsformer.

Kämpa på där ute, tillsammans fixar vi det här!

Starka Tillsammans

Publicerat: 22 mars, 2020 i Personligt

Det är en allvarlig tid vi lever i. Men tro mig, solen kommer fortsätta gå upp i öster och texten i studentsången gäller.  Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår 

Coronaviruset är ingen vanlig influensa det ser vi dagligen i medierna och nu har vi två bekräftade fall på vår ö. Det råder undantagstillstånd enligt beredskapslagen på Åland. Syftet med både undantagstillståndet och lagen samt myndigheternas rekommendationer är att skydda befolkningen från smitta.

Detta gäller fortfarande:

 • Stanna hemma särskilt vid feber, förkylningar och andra symtom på luftvägsinfektioner. Följ direktiven på ÅHS webbplats.
 • Besök på äldreboende är förbjudna. Besök inte heller äldre och sjuka i deras hem. Personer över 70 år uppmanas stanna hemma.
 • Besök på ÅHS och vårdinrättningar har begränsats.
 • Undvik folksamlingar. Offentliga folksamlingar över 10 personer är förbjudna.
 • Utrikesministeriet uppmanar att man inte reser och att man återvänder hem om man är på tillfällig resa utomlands.
 • Landskapsregeringen rekommenderar att alla som anländer till Åland håller sig hemma i 14 dygn. Mera information här>>
 • Dagis, skolor osv arbetar enligt undantagslag och enligt landskapsregeringens beslut, det senaste hittar du här>>.

Det är dock inte förbjudet att försöka leva så normalt som det är möjligt trots undantagstillståndet. Är du frisk, njut av livet, tvätta händerna och håll avstånd från andra. 
(Något som jag personligen har lite svårt med eftersom jag använder mig av ”management by hugging” och vanligtvis kramar de flesta jag inte ser så ofta. Det gör jag inte längre men jag lovar, jag kommer fortsätta göra det när vi kommer ut ur tunneln och är tillbaka ute i ljuset igen.) 

Men är du sjuk, flunsig, krasslig eller i en av riskgrupperna, stanna hemma och vila. Kan du distansarbeta och det fungerar, gör det samma.

Starka – Tillsammans

Just nu håller vi på slutför arbetet med den största tilläggsbudgeten i regeringen, någonsin, som injicerar och hjälper Åland hålla hjulen i rullning. Om allt går som det skall så antas ett antal stödprinciper, lagar och budgeten nästa vecka.

Det är nödvändigt, men det är knappast tillräckligt. Resursbudgeten -Starka Tillsammans-, hjälper både människor och företag som har det svårt just nu. Vi kommer informera/debattera detta mer och ingående de kommande dagarna i lagtinget, så jag skall inte orda mer om det nu. Det finns fortfarande frågor att lösa och praktiska bitar som måste på plats. Lovar informera mer här på bloggen om stödpaketet inom några dagar.

Men det som nu är viktigare än någonsin är att konsumtionen inte stannar av. Du som är frisk och utan symtom samt jobbar inom offentlig sektor eller på något av företagen som går bra, ta till dig av det här:

 • stötta din lokala handlare, 
 • gå till frissan, 
 • käka lunch ute alla dagar (håll avstånd)
 • gå på cafe 
 • förbered dig inför vårens alla sysslor redan nu, 
 • kör gräsklipparen på service nu, 
 • boka tid för byte av vinterdäcken 
 • planera vilka blommor/grönsaker du ska plantera inom kort,
 • boka in dig själv/din partner och njut av god mat, nyböddad säng och skäm bort dig i en lyxig stuga/hotell eller BnB, på Åland
 • ta en dagsutflykt till Skärgården 
 • serva cykeln, 
 • skicka ett blomsterbud till någon du tycker om.
 • med mera, du fattar vad jag menar

Gör det du kan. Unna dig något annorlunda.  Upptäck Åland. Drick en lokalproducerad öl. Grilla åländsk korv och drick åländsk mjölk. 

Är du en företagare i kris vill jag ändå uppmärksamma dig redan nu att på måndag öppnar Ålands Näringsliv sin akuta ”sambandscentral” för företags likviditetsrådgivning och hjälpinsats.

På tisdag tar jag de nya stödprinciperna och på onsdag kan bankerna börja behandla dessa likviditetslåneansökningar och förhoppningsvis kan lagtinget klubba Resursbudgeten på fredag. Såhär snabbt har aldrig ett sådant här stort arbete gjort på så kort tid men det har varit gjorts möjligt tackvare att alla verkligen alla gjort sitt yttersta och gjort det tillsammans. Politiker, tjänstemän, myndigheter, branschorganisationer, banker och samarbetspartners. 

Som jag sa tidigare, jag kommer återkomma till det här stödpaketet många gånger nästa vecka. Det finns väldigt mycket att säga om det och det är en ”Första Hjälpen” men en viktig sak är att det här paketet bygger på förtroende. Ifrån dig som företagare, Ålands Näringsliv, bankerna och landskapet. Pengarna skall till de som behöver akut likviditet och är i en kris, inte till de som inte behöver.

Den här krisen är dock inget sprinterlopp, utan ett maratonlopp. Det kommer bli ett stålbad för många och fortfarande finns fler frågor än svar och ingen av oss vet hur sommaren, hösten eller nästa år kommer se ut.

På Åland har vi många styrkor, egenskaper och egenheter. Låt oss tillsammans lyfta oss själva och varandra. Använda vår kreativitet, entreprenörskap och hårda arbete till att göra gott och göra vad vi alla kan i en tid när hela världen kämpar emot samma virus. Vår litenhet, närhet och smidighet är vår styrka, låt oss visa världen att vi starka tillsammans.

Jag är helt övertygad om att vi på Åland har fantastiska förutsättningar att komma ut ur den här tillfälliga krisen om vi alla dra åt samma håll, tänker mer på varandra än oss själva, erbjuder varandra en hjälpande hand och frågar om hjälp när det behövs.

Så avslutningsvis, vill du ha kvar vårt fantastiska näringsliv, vår välfärd och vårt stora utbud av varor, tjänster och produkter i framtiden. Anlita dom idag och gör det varje dag!

Nu kavlar vi upp ärmarna, och håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. Låt oss dricka champagne tillsammans när det här är över

Kavla upp ärmarna

Publicerat: 17 mars, 2020 i Personligt

Idag är dagen före. Mycket kommer att hända de kommande timmarna och ikväll kommer många frågor fortfarande vara obesvarade. Analyser av vad statens beslut kommer innebära för ålänningarnas del kommer göras och det enda vi vet med säkerhet är att den närmaste tiden kommer inte se ut som något de flesta av oss tidigare varit med om.

På Åland har vi många styrkor, egenskaper och egenheter. Låt oss tillsammans lyfta oss själva och varandra. Använda vår kreativitet, entreprenörskap och hårda arbete till att göra vad vi alla kan i en tid av ovisshet.

Följ myndigheternas råd men tänk på att din inställning, ditt agerande, ditt sätt att prata, skriva och kommentera påverkar andra. Lyft fram goda exempel, leta efter ljuspunkterna och försök håll en positiv inställning, även i en tid av extrem utmaning och mörker. Hamstra inte! Varutransporterna kommer fungera!

Solen kommer fortsätta gå upp i öster och vi på Åland har bättre förutsättningar än många andra i världen att komma ut ur den här tillfälliga krisen om vi alla börjar dra åt samma håll, tänka mer på varandra än oss själva, erbjuder varandra en hjälpande hand och frågar om hjälp när det behövs.

Jag skrev ner några personliga tankar, funderingar och tips den här morgonen. Detta är mina egna ord. Följ de officiella råden ifrån myndigheterna!

För företaget
1. Ta kontakt med din banken
2. Se över alla fast kostnader, kontakta din hyresvärd, leverantör etc och kom överens om längre/lägre betalningstider
3. Planera för minskade intäkter fram till sommaren, se över din ekonomiplan
4. Ta ett likviditetslån (FinnVera)
5. Kom överens med personalen om semester nu istället för i sommar
6. Överväg tillfällig permittering om du måste
7. Nu är läge att använda krisen som en möjlighet, hur kan ditt företag förändras både kortsiktigt och långsiktigt

För ålänningen
1. Köp åländskt
2. Beställ take-away ifrån olika restauranger varje dag
3. Köp presentkort på massage, klippning, gåvor, varor eller tjänster för att användas längre fram. Den lokala handlaren behöver dig nu mer än någonsin.
4. Anlita hantverkare, fixa, renovera, bygg om hemma (på det du funderat på länge)
5. Spendera dina pengar på bra saker, viktigare nu än någonsin att hålla hjulen snurrande och igång
6. Begär amorteringsfrihet på ditt huslån

För LR/Myndigheter/Kommuner
1. Har ni avgifter på era tjänster, lyft bort dom nu och retroaktivt för allt som har med Corona att göra
2. Köp lokalt
3. Anlita lokala företag inom IT, bygg, restauranger, etc i större skala
4. Varje beslut som tas – tänk hellre fria än fälla

Jag och landskapsregeringen kommer göra allt vi kan i vår makt för att hjälpa företag och privatpersoner. Det här är ingen enmansshow, eller ett sprinterlopp. Det här är ett maratonlopp. Låt oss ta oss i mål och göra det tillsammans.

Resan börjar nu. Ta hand om varandra, särskilt de äldre och svaga.

Affärstidslagen

Publicerat: 3 mars, 2020 i Personligt

Idag har jag på enskild föredragning överfört ett lagPM till lagberedningen för att ta fram ett lagförslag som går ut på att upphäva en lag ifrån år 1992. Lagen begränsar vissa företagares möjlighet att själv välja när de vill hålla sina verksamhet öppen.

Det här är ett initiativ som inkommit ifrån Ålands Näringsliv, Visit Åland och Företagarna på Åland för ca fyra år sedan men som av olika anledningar inte kommit vidare utan blivit ”vilandes”. Ofta säger vi politiker att vi vill förenkla, avbyråkratisera och göra det mindre krångligt men inte alltför ofta genomför vi någon sådan åtgärd. Nu gör jag det.

Affärstidslagen från år 1992 reglerar att yrkesmässig minuthandel, dvs försäljning av varor direkt till konsumenter, får bedrivas alla dagar och alla tider under året med beaktande av de undantag som nämns i lagen. Undantagen innebär att yrkesmässig minuthandel inte får bedrivas under tre dagar: långfredagen, påskdagen och juldagen.

Det som dock gör hela lagen inkonsekvent är att det finns sju typer av försäljning som INTE omfattas av försäljningsförbudet, det är:

a) försäljning på apotek,
b) försäljning vid kiosk- och därmed jämförlig handel samt handel genom försäljningsautomat,
c) försäljning för resandes behov på flygplats, i trafikmedel och i hamnar inom områden som är reserverade enbart för utrikestrafik,
d) försäljning på bensin- eller servicestation, i bilreparationsverkstäder eller på andra med dem jämförliga försäljningsställen av bränsle och smörjmedel för motorer, kondenserad brännbar gas samt reservdelar, utrustning och tillbehör för fordon,
e) försäljning av blommor,
f) marknads- och torghandel samt
g) försäljning i härbärgerings- eller förplägningsrörelser.

Regleringen gör att verksamhetsförutsättningarna i form av öppettider inte är lika för alla försäljningsställen. Det tycker jag att det skall vara. Förutom de många undantagen från huvudregeln så är inte heller näthandeln reglerad vilket gör att den reglerade lokala handeln hamnar i ett sämre konkurrensläge.

För mig är det här en ideologisk fråga som utgår ifrån att näringsidkaren själv måste få bestämma när han eller hon vill hålla sin verksamhet öppen. Jag anser inte att det skall stipuleras ifrån politiker i självstyrelsegården, när vissa verksamheter måste hållas stängt och andra få hålla öppet. Jag anser dessutom att polisen har andra viktigare saker att kontrollera och att samhället inte skall bötfälla företagare för att de vill bedriva sin näring, skapa sysselsättning och få hålla öppet i en lokal de betalar hyra för.

I Sverige har det här varit fritt sedan 1970-talet och man skall komma ihåg att ingen tvingas till att hålla öppet trots att det är tillåtet. Det är upp till den enskilde företagaren att bestämma det och i ärlighetens namn tror jag de flesta fortsättningsvis kommer hålla stängt på dessa röda dagar.

”För varje ny pålaga vi politiker påför våra näringsidkare borde vi ta bort någon annan” Det är också ett mantra jag ofta hör, jag vill inte påföra mer än absolut det som måste göras men nu tar jag iallafall bort en begränsning som gör att företagsklimatet blir lite friare.