Arkiv för maj, 2015

Respekt förtjänas.

Publicerat: 23 maj, 2015 i Politik

BIxUFbGCIAEG9zsJag brukar inte svara på personliga påhopp förutom när det är ledarskribenter som uppenbarligen är ute efter att misskreditera, missförstå och förlöjliga men jag skrev igår, i sjuksängen, ett långt svar på centerns ordförande Harry Jansson senaste insändare. Du hittar insändaren här>>:

Jag brukar också vänta några timmar efter jag skrivit något i affekt, läsa om texten och redigera innehållet efter det. (något jag kan rekommendera att fler borde göra)

När jag läste mitt svar idag, där jag beskriver om de tillfällen jag ifrågasätter Harrys Jansson ledarskap och förmåga att som ordförande för ett regeringsparti ta ansvar över helheten, bygga förtroende, visa samarbetsvilja och regeringsduglighet inser jag att pajkastning aldrig varit min starka gren och så ställde jag mig frågan.

Är den här debatten värdig? Statsmannamässig? Lyfter den upp Åland på positivt sätt?
Svaret var nej, så jag sparar mitt inlägg till mina memoarer. Jag är övertygad om att de som väljer att jobbar konstruktivt, ihärdigt, långsiktigt, med glädje, ärlighet och är samarbetsvilliga är de som vinner folkets förtroende och det är på det sättet Åland stärks och vi måste möta utmaningarna i framtiden. Låt oss alla fokusera mer på det positiva och inte lägga energi på de negativa.

Till slut, att leda arbetet i ett parti som innehar regeringsmakten tillsammans med andra partier innebär ett extra stort ansvar. De som har det ansvaret måste jobba hårt för att hitta gemensamma lösningar, sätta laget framför jaget och skapa ett stark team där många olika viljor måste enas för hela Ålands bästa. Det är inget enkelt jobb och ställer extra krav på social kompetens, medmänsklighet och personkännedom. Helhetsansvar är inget lätt ansvar att bära, men det är något som krävs av den som skall axla Ålands viktigaste post efter tredje söndagen i oktober, lantrådsposten.

Vad Åland behöver är ledarskap, stabilitet, långsiktighet och framtidstro. Ett bra ledarskap kräver respekt, men respekt kan inte köpas, tas eller krävas. Respekt förtjänas.

EHFF_flagInom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden tillåts endast ett operativt program per medlemsland. Det åländska genomförandet av programmet kommer således att göras i enlighet med det program som gäller för landet som helhet vilket godkändes av EU-kommissionen under våren 2015.

Landsskapsregeringen och Jord- och skogsbruksministeriet har tidigare överenskommit om fördelningen av EU-medel mellan Åland och Finland. Liksom under tidigare programperioder tilldelas Åland 8,62 % av Finlands EU-medel för genomförande av den del av det operativa programmet som rör utveckling av fiskerinäringen. Det innebär att vi får 3,4 miljoner ifrån EU förutsatt att vi motfinansierar med nationella medel lika mycket. Det har vi gjort de senaste åren och haft som plan att göra även i det program som nu är godkänt.

Den övergripande målsättningen för fiskeriprogrammet 2014-2020 är att den åländska fiskerinäringen ska vara livskraftig, ekonomiskt lönsam samt ekologiskt och socialt hållbar. De fiskbestånd och ekosystem som nyttjas av näringen ska skyddas och vårdas för att även i framtiden kunna tillhandahålla närproducerad råvara och livsmedel av hög kvalitet.

I programmets strategi lyfts bl.a följande saker fram:

-stödjandet av insatser som förbättrar förutsättningarna för en hållbar, ökad primärproduktion och ett nytänkande genom hela värdekedjan
-behovet av en tydligare integrering av den ekologiska och den sociala dimensionen i fiskeripolitiken
-främjandet av skyddet av den marina miljön och förbättring av kunskapen om tillståndet i de akvatiska ekosystemen
-stort fokus på nya former av vattenbruk med stor tillväxtpotential liksom en hållbar vidareutveckling av kassodlingen av fisk
-förbättrade förutsättningar för ett yrkesmässigt fiske och i synnerhet ett småskaligt kustfiske, vilket idag främst bedrivs som en bisyssla och ofta som en del av det mångsyssleri som kännetecknar levernet i skärgården (bl a genom ökad vidareförädling, insatser för att förbättra lokala marknaden, åtgärder för att minska de negativa effekterna av säl och skarv).
-salufrämjande insatser
-samarbete med riket inom innovativa åtgärder, särskilt inom vattenbruket
-ökat lokalt samarbete och social samverkan på olika plan (främst genom lokalt ledd utveckling,

När vi arbetade fram fiskeriprogrammet för drygt ett år sedan hade vi inte kännedom om den stora satsning på en fiskmjölsfabrik som just nu planeras på Kumlinge, det är ett projekt som jag personligen varit engagerad i ett drygt ett halvt år men det var bara några veckor sedan den formella finansieringsansökan kom in. Den totala investeringen är på ca 4,55 miljoner euro och personalbehovet är uppskattat av entreprenören till 12-15 personer.

Tillsammans med den landbaserade fiskodlingen i Eckerö (Fifax) är dessa två projekt det största som hänt inom fiskerisektorn på Åland under flera decennier och kommer skapa mer än 30 arbetsplatser direkt och ännu fler indirekt. Eftersom dessa två projekt har så stor betydelse för Åland har jag äskat om ökat anslag för att säkerställa att de förverkligas och ges förutsättningar att lyckas.

Full fart framåt för ökad tillväxt