Arkiv för mars, 2014

Avbytarlagen

Publicerat: 28 mars, 2014 i Politik

Idag skickade vi iväg avbytarlagen på remiss till alla berörda och de har nu på sig till den 5 maj att komma med synpunkter och kommentarer på det förslaget. Det här är en lag som är oerhört mycket bättre för lantbruket än det förslag som lagtinget godkände i omställningsbudgeten för två år sedan. Där beslutades att avbytarverksamheten skulle privatiseras ifrån 1 januari 2015 och att det bara skulle finnas avbytarhjälp för akut & sjukdomsfall. Så är det inte nu. Jag föreslår förutom vikariehjälp att vi fortsatt ger finansiellt stöd för lantbrukares avbytarhjälp så att ett åttioprocentigt stöd för kostnaderna ges under år 2015, varefter stödnivån successivt minskar under åtta år.

Den stora skillnaden är alltså att avbytarverksamheten privatiseras. Istället för att vi har landskapsanställda avbytare blir det på lantbrukarnas eget ansvar att organisera ett avbytarsystem som passar för honom eller henne. Vi har även prioriterat den viktiga mjölkproduktionen och ger de som är bundna av sin verksamhet 365 dagar i året fler dagar att vara lediga än övriga. Det här är en del av en helhetslösning och ett ”mjuklandningsförslag” där även det kommande LBU-programmet kommer att förändras utifrån de behov och förslag som vi beaktat i den första remissrundan.

LBU-programmet kommer även det snart ut på remiss, först skall det ett meddelande och en konsekvensanalys till lagtinget. Sen efter den andra remissrundan kommer det slutliga förslaget att behandlas av den Strategigrupp som jag är ordförande för och slutligen innan den 17 maj skall regeringen skicka programmet till kommissionen för granskning och godkännande.  Jag kan dock redan nu berätta att vi i tilläggsbudgeten som vi jobbar med som bäst kommer att ha skrivningar om detta.

Vill du läsa hela lagförslaget som gått ut så kan du göra det här>>avbytare remiss

Insändare om vårfågeljakten

Publicerat: 27 mars, 2014 i Politik

EjderJag skickade idag in en insändare till tidningarna som handlar om regeringens beslut om riktlinjer för beviljande av tillstånd på jakt av sjöfågel. Jag får lite nu och då frågor gällande detta och tänkte komma med lite svar på de ofta uppkomna frågorna samt ett svar till Bengt Häger på hans direkt ställda frågor till mig i några av hans senaste insändare. Tillstånd för jakten söker du enklast via den här sidan www.jakt.regeringen.ax ifrån måndag den 31 mars och det bör göras innan påsk om du vill vara säker på att få tillståndet hemskickat innan den 1 maj. Här kommer insändaren :

Varför tillåter ni jakt på ejderhane under våren på Åland?
Undantagsbestämmelserna i EUs fågeldirektiv ger oss den möjligheten att på selektiv grund (bara hanar) i litet antal, under strikt reglerat och kontrollerade förhållande bedriva jakt på fåglar vars status är klassade som ”gynnsamt bevarande” samt där det inte finns någon annan lämplig lösning till jakt.

Hur vet ni att ejderstammen har gynnsam bevarande status?
Det finns många olika sätt att räkna populationen på och vi har utfört inventeringar sedan 1948 som visar att vi har haft och har relativt gott om ejder på Åland. Däremot bygger vi inte våra beslut eller argument på våra egna inventeringar utan på den internationella listningen som IUCN (Internationella naturvårdsunionen) gör där ejdern har gynnsam bevarandestatus (Least Concern) sett till populationen Baltic/Wadden sea, till vilken den åländska ejderpopulationen hör.

Vad betyder ”ingen annan lämplig lösning”?
Ålands landskapsregering gav Uppsala universitet i uppdrag att utföra inventeringar under åren 2007-2008 och 2010-2011 för att på vetenskapliga grunder utreda förekomsten av vissa sjöfåglar och jaktmöjligheten under hösten. Av studien framgår klart att det inte är möjligt att bedriva meningsfull jakt på guding under hösten och därmed är fågeldirektivets kriterium ”ingen annan lämplig lösning” uppfyllt.

Jägarna får skjuta två stycken ejderhanar per dag upp till kvoten är fylld på 3800 stycken, varför är det begränsat till två per dag om det finns en kvot?
Vi har beviljat ca 2400 tillstånd varje år och vi vill att kvoten ska räcka till alla och att så många som möjligt skall ut och bedriva den oerhört viktiga viltvården. Jaktvårdsföreningarna ansvarar för viltvården inom sitt verksamhetsområde och av föreningarnas stadgar framgår bland annat hur de skall verka för att bevara och förkovra viltstammarna samt för att främja efterlevnaden av jaktlagstiftningen.

Landskapsregeringen beviljar årligen jaktvårdsföreningarna bidrag för viltvård och forskning ur de medel som inflyter från jaktvårdsavgiften. Den Europeiska miljöbyrån understryker även vikten av att kontrollera stammarna av mink och mårdhund på grund av deras påverkan på inhemsk fauna och framhåller intensiv jakt och fångst som effektiva metoder. Tyvärr riskerar den viktiga balansen mellan jakt och viltvård att rubbas om ytterligare inskränkningar i vårfågeljakten görs. På Åland har vi även inskrivet i lag att vilt som fälls skall tas tillvara som föda och att tillaga ”vårfågel” har en lång tradition på Åland och hör om något till vårt levande kulturarv.

Sen Bengt Häger vill jag först be om ursäkt för att jag inte svarat tidigare på dina frågor riktade direkt till mig via dina insändare, men bättre sent än aldrig. Som du skriver så har vi budgeterat ca €30.000 för viltvårdsinsatser via jaktvårdsföreningarna och det är fördelat på rovdjurspremie för mårdhund och mink, tillverkning av holkar och subventionering av mink och mårdhundsfällor. Gällande vitsvanshjorten är vår inställning att vi ska styra upp förvaltningen men i dagsläget måste vi prioritera andra frågor som förvaltningsplanen för lodjur som vi som bäst arbetar med.

Och vad gäller vildsvinen så är det tillåtet med jakt året om så länge man har jakträtt på marken, jag vill dock uppmärksamma, inte dig Bengt för jag vet att du har koll men alla andra att det just nu råder allmänt hundförbud i skogarna eftersom det är en känslig tid bland annat för hjortdjuren. Visar det sig att vildsvinen blir ett problem kommer jag dock göra allt jag kan för att hitta vägar att åtgärda det, men fram tills dess är jag övertygad om att Ålands ca 3500 jägare skall klara av att se till att så inte sker.

Rattfylleriförseelse

Publicerat: 12 mars, 2014 i Politik

20140312_094125Blev idag intervjuad av Svenska-YLE gällande regeringens förslag på Ålands handlingsprogram för riskbruk och missbruk och vår skrivning om att införa ett nytt begrepp om ”rattfylleriförseelse” mellan 0,2 och 0,5 promille. För alla er som följt mig de senaste decenniet så vet ni att jag varit en förespråkare om att bibehålla 0,5 promille och ansett att vi borde sätta våra begränsade resurser på att åtgärda det verkliga problemen, alltså de som återkommande kör grovt rattfulla. Jag har dock accepterat ett kompromissförslag som jag tror det kan finna en stor acceptans för hos en bred majoritet i lagtinget. Här är några av mina argument varför jag tror på en kompromiss och kan acceptera den, samt hur ”systemet” skulle kunna fungera.

 • problemet är inte de som kör bil och har mellan 0,2-0,5 promille utan de som återkommande kör grovt rattfulla.
 • åländska poliser bekräftar att de olyckor som sker, inte sker på grund av att personerna som orsakat olyckan blåser mellan 0,2-0,5 promille
 • en ren sänkning till 0,2 promille skulle innebära förutom att resurser skulle tas i anspråk ifrån polisen, akutmottagningen för blodprovstagning och domstolsväsendet även medföra att samhället skuldbelägger, frihetsberövar och straffbelägger personer som inte är ett problem i trafiken.
 • ”rattfylleriförseelsen” istället skulle bestå i en ordningsbot – inte dagsböter, medföra att man inte får fortsätta körningen förrän man har under 0,2 promille. (vid upprepade brott riskera att förlora körkortet)
 • självstyrelsepolitiskt är det även intressant att vi kan vara lite annorlunda på Åland. I Sverige är det 0,2 promille som gäller och i Finland 0,5 promille. Vi kan använda vår behörighet och visa vägen, vara realistiska och pragmatiska. Vi kan visa att alkohol och bilkörning inte hör ihop, samtidigt som du skall kunna ta ett glas vin eller en öl på en middag ute på landsbygden med din fru eller man utan att riskera att bli stämplad som rattfyllerist om du väljer att köra hem efter någon timme.

  Annars är jag i princip emot moralisk lagstiftning men det här är en kompromiss som annars skulle ha resulterat i det svenska systemet och jag är övertygad om att förbud inte är det bästa sättet att ändra attityder, utan insikt och information kan vara ännu viktigare. Jag läste en undersökning för något år sedan om att länder som Tjeckien, Belgien och Tyskland har reducerat sin andel av dödsolyckor på grund av rattfylleri med ca 10%. I Sverige där man sänkte till 0,2 promille under samma tid  ökat sin andel med ungefär lika mycket. Vad dessa tre länder gjorde var att fokuserade på att informera allmänheten, satsat på undervisning i skolorna och allmänt försökt få folk frivilligt att dricka mindre. 

EU har antagit en rekommendation om 0,5 promille, Eftersom det är en rekommendation så bestämmer länderna själva men inte förvånar det mig om den rekommendationen kommer bli ett direktiv.

Vårdöbron

Publicerat: 6 mars, 2014 i Politik

vardo_bronIdag fastställdes efter medling i Ålands tingsrätt att Landskapet skall betala €282.000 till Eriksson Bygg Ab för  avbrytande av kontraktet i förtid  gällande Vårdöbrons reparationsentreprenad. Det kommer du kunna läsa mer om i morgondagens tidningar så jag går inte in mer på i det här inlägget utan jag tänkte fokusera lite på framtiden. Just nu pågår en undersökning som kommer utvisa om det behöver byggas en helt ny bro eller om den befintliga bron på något sätt kan renoveras och vad som är det totalekonomiskt mest fördelaktiga. Den utredningen vill jag inte förekomma, utan den får vi även återkomma till när vi har all den informationen.

Det jag dock tänkte spåna lite kring är om det visar sig att bron inte kan renoveras utan att en ny måste byggas, då är mitt förslag att den gamla inte skall rivas utan istället säljas. Visst skulle det kunna bli en ganska annorlunda och häftig grund för en ny stugby, restaurangkoncept eller annan turistisk satsning. Vad tror du om det? Eller har du någon annan idé? Tänk nytt, tänk annorlunda 🙂

Har du förövrigt någon annan kreativ idé du skulle vilja förverkliga, turistisk eller annan?
Då vill jag återigen passa på och uppmuntra dig till att var med i Skraknästet.
Läs mer om det här>>

Skog, Internet och en massa annat

Publicerat: 4 mars, 2014 i Politik

Började dagen med en hel del möten varav ett var som hörande i Finans- och näringsutskottet gällande Landskapsregeringens EU-meddelande och den här gången tillsammans med Landskapsforstmästare Mikael Sandvik. En diskussion där vi i korthet ungefär berätta om detta :

 • Skogen är en förnyelsebar resurs- det växer betydligt mycket mer på Åland än vi avverkar
 • På Åland idag är skogsbruksnäringen ett viktigt komplement till jordbruket.
 • Vi har två industrier idag som omsätter i runda tal cirka 15 miljoner.
 • Landskapets huvudsakliga näringspolitik för skogsbruket är förutom de föråldrade lagstadgade stödsystem, som vi behöver se över, de relativt stora investeringsstöd vi givit till bägge industrier de senaste åren
 • De industrier som finns på Åland idag har varit duktiga på att vidareförädla råvaran som kommer ifrån de Åländska skogarna. Det mesta går idag i förädlad form på export. En del säljs på hemmamarknaden.
 • Mycket tid senaste åren har lagts på ”EU-byråkrati” såsom timmerförordningen, men även på den pågående ”Laserscanningen” som kommer ge oss goda förutsättningar för arbetet med det skogsvårdsprogram som är föråldrat och som vi behöver åtgärda.
 • Tycker vi borde tillsammans med näringen köra igång ett projekt/samarbete som går ut på att fler borde bygga i trä. Det åländska virket är starkare, segare och tätare än på andra ställen.
  Som många ålännigar alltså 🙂

Kontentan är dock egentligen ganska enkel, vi gör oerhört mycket mer än som syns utåt med tanke på de oerhört begränsade resurser vi har för att hantera en viktig näring med potential på Åland.

Sen hade jag förmånen att få bjuda Joakim ”Jocke” Jardenberg på lunch och diskutera livet, entreprenörskap, internet, investeringar, vikten av samarbete, digitala agendor, konkret genomförande och 100 saker till. Konstaterade att 90 minuter var alldeles för kort och att vi kommer se till att vi träffas igen på det ena eller andra sättet. Hoppas kunna presentera något inom kort. Tack Jocke för att du tog dig tid!

Avslutade dagen med plenum och överläggningar om allt mellan himmel och gjord, såsom Fiskodlingsbesvär, Lockout:er, ÅMHM:s avgifter, kortrutter och några andra mer eller mindre känsliga frågor 🙂

Nu skall jag svara på de mail jag försakat under dagen och om allt går som planerat skall jag tvinga ut mig själv på en joggingtur innan det blir mörkt, hoppas sen på att få se något avsnitt av säsong 2 av House of Cards med min fru för jag har inget inbokat ikväll.

Hejhopp

Ett bra exempel på företagsamhet

Publicerat: 3 mars, 2014 i Politik

Jag anser att det är oerhört viktigt att lyfta upp goda exempel av företagsamhet och företagare. För en dryg vecka sedan inträffade ett exempel som jag tycker är värt att spridas. Det är just nu lite tuffare hos en del företag som sysslar med detaljhandel på Åland. Globaliseringen, e-handel och den oerhört mycket större konkurrens med tanke på de 10.000-tals kvadratmeter försäljningsyta som tillkommit de senaste åren gör att det inte går att bedriva sin verksamhet på exakt samma sätt som man alltid gjort utan det kan krävas att man förändrar både koncept, tankesätt och affärsmodell. Här följer ett exempel som jag tycker visar hur man kan göra för att öka försäljningen genom att tänka och agera lite annorlunda.

Den 21 februari varje år fyller min fru Eva år. Jag brukar hålla kolla på det och gratulera henne däremot har jag kanske inte alltid varit speciellt duktig på att köpa någon present, vilket jag nog fått höra… 🙂 Jag brukar ha tanken att jag skall fixa en bukett blommor eller någon present till kvällen när jag kommer hem men sen av någon anledning så har jag nästan alltid kommit hem utan. Mitt försvar till min fru har alltid ändock varit att det är ”Tanken som räknas”… Hur som. I fredags den 21:februari fick jag det här meddelandet på Facebook av Carola Hongell som driver Läderbiten i Sittkoff :
carola_facebook

Det här är ett exempel som visar att Carola bryr sig om sina kunder och gör det lilla extra. Hon visste att Eva fyllde år och förmodligen visste hon också att jag är som jag är och så skrev hon ovanstående meddelande till mig på ett ödmjukt sätt för att underlättade beslutet för mig att verkligen komma till skott och komma hem med ett paket till min fru. Förutom att jag bara behövde springa in via hennes butik kunde jag överraska Eva ännu lite mera med att jag ville att Carola skulle sätta in något annat i väskan innan hon slog in den i papper, så här såg vår konversation ut :
carola_svarSom driftig företagare så sålde alltså Carola, förutom en fin cabinväska, också ett par skor istället för att springa till Alko 🙂
Det här är ett sätt att aktivt öka sin försäljning och inte göra som man alltid gjort. Carola använd de sociala medierna med finess och var kreativ. Följ hennes exempel, ha lite koll på dina kunder, se dom som det viktigaste i din verksamhet och göra det där lilla extra. Det Carola gjorde, kan inget e-företag göra på samma sätt. Har du exempel på företagare på Åland som gör/gjort det där lilla extra? Berätta det gärna, goda exempel lyfter oss alla. Återigen snyggt jobbat Carola.